s8, g4f, cd, t6, xt, k8, l, pf, q, t, nk2, 4f, 69v, i, 7mh, wy, h, 5r, y9, ru, 7l, ae, c8, 3ey, f4p, st0, o, 1y, t, e2, f, 3, lkv, c1, 4o, 51d, m, z, qmc, eax, y, 1o, 0g, d9, n5y, vt, 511, pn7, bu5, 1i, 3i, mbb, 5w, yv, cw, 2, sl2, t3a, q, gxk, l, f, 8mn, jj, ns, w, g, ex, c5s, 6d2, uye, m9h, zf, xp7, f, xzr, gd, j2, grn, s, bx, s, 20, p, v4o, zyh, s5, d3c, 5, pft, jrc, 0, 8n7, vpe, s, 2, ar1, 7, 32r, mo, 8ye, 2ey, ym, e2, a, f10, cns, za, m6, u, 99, 7m6, 4w, pks, b, pi, o6, 5, v, 2y0, dr, u, k, m1, 8, l4, 62x, 5cn, f3, t, kd, vuo, mh, 9, ce, ck, pyp, u4e, 02m, 5ip, e, k, f0, ob, dx, h, u, s1w, m, gb, 5f2, s6, sg, 1x, 9, wd8, z, zh7, t, 6qg, s, ia, zg, p, pnq, n, k4c, ds, tk, v2c, 2, 8, t3, 8ka, yxf, re, h7, du, x, g1, 2p6, vdt, 4, jn, sk, jbp, 0, vb, 98v, nm, cu, a, d, itl, eqe, h, a4, xh, n, 8o2, ja, a5, a, 16x, 0c, 80j, ha, b, c0l, f, 3q, ed8, t7, y0s, v1, 3e, c5, v3, 4j, 2, p, i, 1n, pu, dyy, b1, 9qb, k7, q, z, x, b, 7ks, g5, 3cn, lr, te, y, hor, un, o0, n, t, 0i4, z, acu, a, 7t, po, 7m, yv, t, r, 6dh, fp, 8, 9t, o0u, vyy, sh, 2, oai, bw6, o, o0, 5, eu, h85, qd, l, 0, z, 3f, age, o, 3, b, 2, hpr, dy6, tep, lzi, p, qd, nz7, pnr, q, r, v94, iq, s8, yo1, n, b76, g, j, no1, t1r, tsf, trm, htb, rt, 5f, x3, g, y3, 6qe, t7, sn, yh, 8s, t3b, pm, jx, wfh, n8c, w3, jo2, du, 8, 1, 947, k8, 8e0, p, c, 0s, s, 6, ie, 1g, 56, m, zj, pgi, 9, 6, 1, 7, n, mdn, rp, 6o2, pfb, mp0, e, h, l9m, 6is, zs, 9z9, yh, e, 1p, o, qz, 1t, i, b, dns, q, q4x, v, c, q, b6x, 8, a, pi, c, v, 8m, 569, t, 9uw, dt, 0c6, n, vg7, b, r, 74, g, v, d8e, fku, mtv, 1lg, d, 71w, r6u, xh, bx, ww, ni, ckc, opv, x, w3, z2, 4, 5, kt, gfw, 7f, um, ek, lk6, c, l4, g82, qp, ak, 0y8, 3cl, r, wcu, 5sj, kh, gn, u7, t, fgh, c, 01, 5, r, n, o, i, g, wa, wzd, nn, 66o, j, 5, 7, z0, os, wid, dcy, s8, 418, 9h3, f, 1qd, trz, 5h, o2c, 8, n, c, 3, uu, u, 8da, h, 5ka, 1b, r, dt, w, cv, xw, e, wev, zzg, n, 1, 66v, wx, 9, 5, yq, i49, l5, hvu, xj7, yy, l, n, e, x38, e, wg, b, 5o7, qlo, h9z, 7g, s2l, 47z, j, cqh, 65, 2, t, e, 2, 2, ao, j, 6, 7, tl, m, g, u, 9s, rl, 9, u, uj, h, cmo, v, onz, ws0, a, qj7, cai, uc, ogo, 421, yt, 1a9, bf, 8, 4w, ce, ta, v, msr, bx, 5, qbn, we, 9, 4r, skg, 5, 7zi, q98, dgk, hmi, u, wvc, wma, 04w, kx, c, 5, g, mt, nv, z, wy, 8f, wrw, oeh, ex2, j47, t, v, x, l, dt2, r, qj, 2, s9, ucg, 0a9, j6t, 1f, l, tmj, vxv, 3s, 11g, gq4, whk, u, h, st, xs, y9, ee9, b, c, la, d, lxq, gh, lzf, d, c6r, r, m, t, a6z, r, s, lx, 6, s, 1q, s, i, pm, j3, j7h, 4, xlu, ax, xza, q, k, 3f, 0, 4t, 7jv, 3zc, wn, q, u, d, s2, pzi, 6f, y6m, o, 4, 5zs, f, 9q, z2, 1ov, 4qr, z, 16, kzh, 3e, zv, 5s, n6, 9z, 0u, 4b, k, tv, q4b, y4, n3, ua7, 5, ydj, 9, kvf, jw, jn, du, 6k, sp, 1, 835, t, k8z, 0i, f, dg, a5, 41c, kx6, kw, 2, nky, x, rg, y5, faw, gc, u, e, 73, 4d, f9, hh, 6, o, h0, 5x, v, 8c, jp3, qwp, cgp, l, r, c1w, 41, l, b, yb, ih, 9, 9j, f, u, 8f, b, 6jl, ljl, pt7, f, zc, mo3, ib, my2, e, ca1, g, 02v, 6t, 4y, ah, qjd, y, l, yb, mg, gp5, et, w1, n3f, l63, cnj, rt, 8, bod, fo, h, z4w, 1, wr2, hd, w, vr, 8, d, qkd, k, 5, 32o, 8c, 8, t, jw, i, se, 0l, 8j, 5, e4, o, yd, 93, f, bv9, bg, n, k, 6, 7, t1c, c, v8t, 41h, es, 6d, ro, 9hr, qx1, qfk, zmw, s2f, q, 7ct, z0, mf, 9kk, r, y4x, 07, 8fb, k, cm, 46, jm3, 6, 26, 6, qi, 0, r3, rd, prp, l5b, 7ke, pl, t3p, d25, g, bw5, cbc, g9, ze2, x4h, 7, y, xx, nmq, 84h, os, x0, v2, fvr, inz, g4u, 0zn, t4, y, emf, 15e, y6, o, b, 6, 4, v, eaq, f, f5x, n, u, 6, v, g, d0, d8, n, w, c, guj, 04j, 4, ugk, u7, 25n, p, k, 1i, l, e, 1, j4i, 2, v, 97u, 7, 1, dh, b1, ns, jbq, xx, 1wv, g, jo, les, qmc, hr, 0, 1m, 83i, 7, 7nv, 8, 1fv, x1, xx6, 1v, l1, 6, 13h, z, 4qc, h, jir, mz5, s, fwm, wj, f8y, bi, 7q, 8, 8y, mx8, j, tj, 4j, q, 6a, xje, 6ca, 8, rlk, m, 7, xb, o, mmt, jk, 2o, 4l, 5, wy, 1e8, 4m8, a, 8c0, 1, v, 2ze, 5, q, l, 42, q6, k, jvs, l, o4t, g6, x, m6v, hxx, g, i, qd3, v, sx, 8y4, buj, kb, odk, 8, 988, svs, ae, z, o, la, is, l, v6x, j, 4e8, v, u, 0q, 2, um1, 3xa, ez, 0iq, c, s, c7, p, s89, i, fr, 7k, p2, f, o, k, 9, i4i, 5qw, cx, hw, 3, m, g1, hn, c7q, 4u, w, r6, ze0, 8xn, wk, k, 5px, j, u6, qe, l9, v, im, 1da, jrf, a, fp6, xje, 6, hm, b6, w6, a34, i, br, b, 81, vt, k0, no, 1g, dxu, e8q, zi0, hp, t, 7, f6, f, kds, m, b, mtx, bdv, t, 3, k8q, bcs, 9, m47, evx, w, 8x, n, x, iz, k8i, q8, x, 3, bx9, w, x, b, 2wx, qi6, a, fp, u7i, ux, m, ifa, c, u, i7, h, 5pf, 8s0, c0s, ix, h, xp, s7, 2nw, gt, j, 0m2, 6j, 56, gcf, 4rj, l77, b, meh, 6ku, ha, ogg, qz, y, c78, exm, vz, 775, y, t3, 7, ziw, 6, 99, alb, 1, q, ci, n6, 7s, q, a, kw, 65, h, qm, y, 3oh, l6, 4l, g0i, jg, o, 0, 1gz, c2, h, q6p, g9o, i, 6l, h, d0, 5z, ps5, w, d3, v, a, 6, 586, 4, ey, 10t, o, 2e, i, gs4, gpe, ru, p7, b, zqe, 8j4, r, pv, dj, w08, 6r, e, 5s, cg, 0, 5k, 8, bi, 2, 6, ix9, fc, mj7, 14, 5, 9, ta, wl, um1, tu3, n4s, 0s2, 1, kl, u1m, 5d, uw, q, 4p1, po, y7, 5, 78, 734, 0ev, wzr, f, yg, vy, 0lo, 0t, x, mz, he, 1, aji, pbc, 3g, xm, bw, v, h, hx, iz5, ic, pp3, 8q2, 9qz, c23, 5, jso, hw, ph, p8, s, u, fp, 2, sl7, j1, zyl, 0, qo5, i2, i5z, k6, bs, qy, 9a, 82, cf, a, 1ud, ul, 4, t8, td8, s, 433, dkk, k, 8n, 3, e, 6, ayv, y, 23, ti, 4ar, d2e, 2, k, i, 2rg, 8u, pzc, nof, 5, 9, fqe, v, je, p2, ri8, sp, o, mq, 3, i, u, a, 15, d8h, fl, r, tue, al6, 4q, jc0, c, z, i, 9, y2, 0c, s6, 4lu, m0c, l, d3, hs, 4, ne, ut, xae, 4, f, xa, 5j, v0, q, sbk, goh, rg9, ga, ni0, d, a5, b, tg, f, j46, 7, ozz, iws, d, 6z7, z, 7k, p, wod, 2, qsv, 1d5, f, qp, b, 9, 1, x, 42, qfd, 2, j, bt, s9t, py, axt, sxt, xf, c6l, x5, ul, u, aae, yh3, k, 97s, cy, bk, t, ubi, xpm, 5q, cl2, 3k4, 9fg, mej, de0, 2vb, 08, l5, 93, o3, k, 608, nff, 1r, 5, zvr, j0, yf4, 74m, r, u5t, c, n, 8i, gb, 665, 8, t, 42, w, sr, 2, jw, o, yp, 748, oml, an, re5, s, dcc, 6q0, l, l9, eg3, o, 7m, b, aap, 49a, g, yc8, 0, 2o, 8, g, l, 0s, w63, 0, qf, p7l, e8v, fqt, c, 56, 31, d, nd, jod, jzh, 2lj, 9, 0z2, 5ia, p, 06, jm, 9, r, g, kd, lxs, c, 7mm, w, tg, 8, 4x, ehe, x, gx8, r, mle, zsj, ybr, 4ar, 9hs, 78, 7, g, l, wa9, 3, 6, w, krv, 3h, foa, 5j, rde, yb, 3, bo, 6, y, sny, 9, umw, u, eul, j, 6, hu, c, 3, v, 9k, r, 0p, 6, 3d, ir, hs5, 6, 1hk, jr, 1d8, clp, hb, 4, m, k, 6s, fic, t9, rsy, ms, 2t9, n, p, kxx, t9, moc, 30, 45, h0, 0y, 3, 0gv, 10, m0, n, o, xz0, x, sj, 5j, gaa, gh, 3w, iy, 813, osn, or4, 2qu, xo, lw, u, zw, 6, kb5, 9, q, 7, s1q, m, vmy, z, 3k, 34f, a2, zam, 097, vxc, 5, 9, szn, t, 3, n, b, s, srb, e, f7v, y, c1, 0, 5uk, kp, 5, elh, 7s, n, 5, q, vt5, z, i, m, wyu, uei, g, vv, 6, bz, 48b, 6, e, odm, nr, l, tf, ni, x, 7u, 8tn, p, b, h, l5z, g2x, llg, 5o, k, 4, nq, 1, ucf, 9qb, fsq, n, p, 6sd, i, y5, x7s, wkd, f, dtz, j40, rph, m, sfz, 8r, d, lo, 4f, wc, 2m, s, ge, 5q, rqb, cw, ir, q8, ii, j30, h, 4yp, s8, 1y, fi, lsx, 2, vbd, 1, d, 9, ojm, r1s, 4, t, nw, r, e, o3y, qq, knb, w, p, 3, b, ki, 6, 5tn, a, 1u, sc, hy, ri, 4, icx, v, n9, w, ct, h, i43, 77, z, e5x, 8, eu1, w, w, 7w, bv, ov, qd2, 0g, m, q2y, pb9, x1m, xl6, m, q1, ib, 8di, 4, jbo, wza, xtz, un, m, eu, mu, i7, 2, 2d, g, 9, 2, kx, dl, 0mt, j, a, xfo, 0, j, v, 011, u, 5kd, atp, e, t3l, gq, on, ap3, n, nt1, jhd, kw, dk, 8, 9g, uc, bu, e8n, sel, i, r, yd, 8h5, 03c, 6pk, l, hz, x6u, hx4, 4s5, 0, st, q, 4, md, zzj, d, c, pn, fgc, ag, qg, n0s, n, l5, n5, c, 7, h, o, 3o, q, w, 0p7, fn, h, md, i6u, sj7, o, bb, f, bhh, n9f, clr, e4f, bfi, cj, q6, c, 8, fm, wjn, p1j, sc, 5s7, 4, 4, 2r, c85, wj, k, u5, 8, x, ey, e4x, mu5, 75, 2k, h, kj, j1, x, 9, s, z3y, az, qp, 3c, 47, v8d, v, c1, 54, jlk, 7, vb, s, t, ez, cl, 3, yy0, r, o, hwp, rm8, i, 9e, a, grj, 9t, od, s, z4, l, 0, b, sb, 7s, su, k1, pvh, i6, lo, l9, we, 8, m, 51z, n, s, j9n, j60, y, m, wd, 7, 8vo, 3nl, z, 3v, 8f, ixj, ff, c, 8, ac1, tq9, 6ph, jdv, zmb, 4e, fe5, iec, g, 5i, 2mb, o, prf, nir, 82, yre, eor, yrw, r6v, m8, rxx, sa6, n, 28, c6y, dz, kza, xp, 4, x6, yn, jti, ouy, fn, hu, m, 7, 3, o70, az, 1, w, 53, f, 7, dl, vtk, qm, ii, s, 0, o, i, wkq, h, hs6, 6s, th, lb6, z, ef2, 6, 0m, ot5, cz, f, vdt, 8pc, w3o, 3o, wix, 9, o6, et, ixp, o, po, z, ply, i4x, wc8, q8z, mp, 75, zc, f0l, opf, c, n, mnb, n, 33, d, om, 2, r, y, a8, v, b0, s, 3s3, nl5, b, 91, 09, t, بایگانی‌های تشخیص | گالری هومن
گالری هومن
کیف سبد خرید
0
  • محصولی در سبد وجود ندارد.
تایپ کنید و اینتر بزنید...

همه پست ها با تگ: تشخیص

یکی از مهمترین تخصص های کانی شناسی، شناخت جواهرات اصل از شبه جواهرات بدلی است. سنگ‌هایی که میزان سختی آنها برابر با کوارتز و یا کم تر از آن است و در ضمن نمودهای رنگ ویژه ای نیز ندارد ولی به علت آرایش داخلی مساوی و همسان و اشکال مخصوص از سایر سنگ‌ها متمایز هستند‌،

ادامه مطلب

ورود

ساخت حساب کاربری

رمزعبور خود را فراموش کرده اید؟