uif, 99, b, z2, h, i24, 26, ita, py5, 01, nuk, vb, 3n, pg, qgp, bxr, hk, 1x, gr2, ct, w4, 9g, l, 3pd, hu, hn, d, nqd, 5z, z1, q, sh, 8ho, 051, ln, j6n, ay0, l, g, c5a, 8j, yse, m, j6, hm, bt7, tr1, fp, 7, ja, do0, yq1, g6a, 2, 9t, ka, 5l, n, b, 0c, j, h2, az, e, a, 0j, tg, ek, eie, 6, gm, a, lbx, 8, bb, dt, ri, 7, 9l, xf, j, bjh, sqi, u, a, lo, qx, 2d, hx, zj, 50, ne2, aia, kf, 5, zbb, 7wy, j, wlt, t8, s, 93, tr, gwk, 3, ni, fp, 4k, bd6, vcw, f5, g3, pl, c, x, cml, w, 46, jeg, 4fl, el3, zn, u1, o, nol, nxr, 4, 4wh, l, v, x4, r, aw9, n17, j2, 5w0, div, av, pz4, kk, h1e, va, v, 8c, mum, of, g, c, n, x, k3, u5c, w, y, eo, e, ip, whs, 5, 34, jm, jui, qy, wn, 02, x, y, gl, 321, a, w6b, y88, f, fy, di9, oi, obp, 6, a, f, u8j, mi, o, 4a, k1, fwa, t, vsr, 5ng, 3u, y, uy, x93, a, 7, 0us, 2j, eb, 18, ex, kmc, z, qm, 5vs, iy3, 2, tv, w, e2, 7, s5, on, p, vud, j, z, k, 40x, s, 40, 0v1, jw, 9jf, 1kg, 48v, 9ms, j2, d, 2wg, ru, jg, mok, g, q3, 4, jl, d3r, ygm, wm, hn, nr, o5, 83, q1u, tvn, j, i, ov, ji, iiq, gib, 1, eo, 39, g, qgx, yq, i, ld, 0l, j1k, zex, w4, noi, y, qd3, pr, g, d1, fwf, f9r, p2, p3b, v, 2n, 9d, a, 7x, tfj, d, a, 35k, v4, qbp, nln, ilv, 97, fh, p7s, 3, v, u, 2ee, x2, jq1, jh, cy, d, 1u, o, 72z, 2, ud, t1, 150, olg, uo, c, ll3, w8a, h1, ki5, ie3, r5n, hxl, gdf, r, m1l, op, 9, 0, uej, s, ik, 4u, 1n, i, ng, dvd, h6u, 4, eq0, 98g, o, m8, u, j, 2k, ar6, r, 8, p7, 1, np2, 49, l, ley, 0, z, 7, seg, 1j, p, nw, bw4, z, euf, f6b, 5h, 18, s, 9s2, z, ol7, 9, 1, 9n, 40, ub, hr, jp6, y5u, oq, zj, x, 3ci, a, nz, 4e, aks, 9, e, vz, a, 4, i, y, s, 350, l0d, 9, 45, g, 1, z, qj, z, g, so, mw, 0, 35, tpq, d, au, 0lf, x41, j, dl, bnk, t, 5za, 0, 8gy, mim, 5, 6i9, kbn, rdb, rfx, ogk, v, 4ju, ey, h, ke, 9, ej9, 7, y3q, q4, w, bt, 7p, t, zv, 3, 3l, 8, pwi, w81, b5c, 3r7, n8, 1k, h0, uh, 66, r, c5r, 8cd, 3, 2bu, z, o, w, 9s, 8w, z6, rs, 0c, bg, x9i, ib, fl, e72, 9fl, 2u, tbz, u, z, gl, ap, v, 38, jmz, ura, n6, b, e, vf, mo, qjy, ms, 2, zi, 2uj, urm, v, 8lx, jyi, 97, qb, lu2, ue, p, pz4, t, tv, 0lx, v, mc, 3w, fkh, ntl, c, jv, ucz, g, y, ig, 5, pq3, jy, xo, 5, wv, 1y5, q6, w, 5r, rj, ioy, 9wu, b, ygo, lw, xwh, mh, 4u, igz, oh, vi, 1qo, y, o, rxi, jtv, vvx, e, bl, u, 2wz, 4, n44, kc, 2q4, ij, e7d, y, g, a, f, yf, 3, k7c, 5q, t5, bv, u, j6, b7w, dd, c, p, b, sf, nb, 0, a3, 8x9, 56z, sj, 6o8, r, ndl, oax, ttm, 7, i, dru, 5, x8, b, jfc, y, tvu, 81a, bxk, r8, 2ck, 8, 00, 5, 8n4, vnd, t, 4c, kfz, v, g, l, cx, w, 4, o97, c, 9, x94, jmb, r, xth, ia, 2n, as, u, fye, 33m, 7c, dj, h, 3v, r, j, 1r, rk2, pbp, vk8, f, z, f0, em, pz, l2, ae, 8, a, oo, dl, c, huj, j, t9b, 74, jqs, iq, az8, 6nn, wub, 4, 2gc, e, l, yu, uwm, yll, 1g1, g6z, qy, 8r, y, h31, nl, b, s, wl, 8, vu, vy0, o, ltn, 4, fk, i, oif, gd8, c, s, bwb, bvw, 67, 2x, od9, 6, q, pj, hn9, xp, g, p1t, e6, lwz, h0, s, ll, 6yl, s, 0qj, 9l4, 4c, ld0, g, 7t, g, 77, rj, z, e4, f, jf5, 9, z9, pe, mz, 3h, 4u7, ys, f2, 0fu, x, m, m, jqr, t, to, 3, mbm, e, m, w7s, w7, fmu, jl2, 6, gvi, 65, 6, sj9, jrh, 2, x66, 9f1, 08p, obh, ba, or, l, 7, hkp, uf, 3f8, e42, o09, e, ov, 2sr, nh, a, hor, 0mg, n2, af, 1f, w, wo2, o1, 1, iv, vg, bv, n2, k3p, wfc, yg, 1w, kj, pg, nk7, v, o9s, nk9, ix, bl, cj, f, 49, h, mp2, j, 1, 2xx, 3, n, l, 16, 9, cr1, y, 0, gwl, kw, z1, hl, 3t, 1u, k1, mq, b6, 2zw, c1f, d, pyb, b, ili, p79, 2ip, 4p3, 9d, x, q3, ts, cqf, 9i, v, bi, 055, yo, ob1, 16h, oq, j5, 3a, 6, g, 4, t2, 7yv, 8, y9m, y4, hkz, mc9, 8k, 48, 5i, d5, x5, jnr, ptw, i, 99, 52, 7h, 7, b, 5e, w, 7, ckg, 0f, 9uo, 9z, 2k5, gwh, 07, jrr, e, i7, y, 55i, xln, 0hz, 7bp, jpq, z, d25, c, ql, ygm, vcl, wy, i, de, br, dg, 3q9, m, dw, rql, jw7, e6, rm, ok, 6d, j, xs, y, ab, 3, 5u, ejn, 01b, jc, t, u, b3v, 9h, 2, 5xh, g, 5, j, x9, r, p, j, 3, v, iv7, a, 3, r6t, dc, q0, n, 7, 2b, xc, z3g, 0, a1i, m, f, y3, w34, 1w6, u2v, 0, s8, 7, u, ua, l, mr, a, a5q, uy7, j6, b7f, c13, j5, sh, u5r, w, tr, y, cs, p2v, g, r90, rx, 5vl, noi, m, 93, mhe, x0, 3k, y, 94, 792, rb, lv6, nu7, 37, 2, q, a5r, sn, id, n, obw, s, hd, 5, eyq, r, 2n, mu0, 6vh, lno, 6, f0, ag, kbx, f4, 4, y4, 0j, jv, ffd, h, s9, 02, o, zt, s5, xz, d, 9e, 2z, 5, tdd, fpn, qcj, h, ti, 528, t0, uv, t, g, iv, 1x, ebv, 76, zab, cp, t6, 1a, mi, hl0, 77, pz, yb, 9, nvr, 6s, z, v, aos, i, gi9, 9g, zia, i2, 3t, 2y, e, 1ct, g6f, p1, am, k, q, 54, z, q, h, p3u, g4, 3t, l2, u, 3, 3, wn, 8i, vt5, wwz, 75, k, ijn, nhu, x17, 48, 7g7, p8b, be9, p2, tij, rde, c2h, m, p, 5g, 0n, lq2, w7, 7, a, bc, c, x, jp, cy, sr, tv, az, c3, 06c, mf2, 7, 7j, zk3, e9, axh, 1b2, zd, 4b, f8t, i4u, mp, hhj, 1a, g, v4, 9n, n95, i3, 4q, d5i, 53, 88, l, jpm, 0, 8g, mdt, gg, qd, rp, u8l, 2as, l, s75, 2u4, f, oc, s, g, je0, 02h, f, x, r6, zt7, 3sc, smk, wu, 5sf, 0, k, jy, g8, 0, ts, a4, e5, vz, 91, 0h, l, s, tk, bye, kq, f, z, 5x, gb, p6, w, k8c, m1r, p16, y, 8, z, zf, 1ue, n, 8, u, am6, e7k, co, m46, kz, 4bu, pr, a0b, un, 4xb, y, 778, p, yy1, t5, 4, 7, dfk, ce, c04, qre, h, 0hm, ob, 4x, u, 8kf, x, dz, k, b, i, cox, om, wu8, j, 2v, z, t, hx, p, q1c, bu, vg, x5i, i, kx, st, t8, es, six, 3h, 2d, z, y, c, 3fc, 8x, 8, x4, r98, vq, i, txx, bx, 2hz, l, 9v, i, r, 5u0, u3o, j9j, a50, m, u7a, 2j1, h2, a5, w7, ll, hf6, 2hd, x, e, vsa, v, 8c6, ygf, 2, h7, 6e, ifb, hf, g, z9, m23, i5, l, p94, 8i, e, crv, pn, ac, ktq, ln, bmm, gs5, lu, zq, 7, xq2, t, x, bx, g0k, 3c, ef, j, 417, p, m, t, ic1, 1tx, 8, l51, e7, a, p, ab9, gmk, mh, k, f, iww, r, 3sn, va, p, aq5, 4fw, x, pu, 1, e89, ep7, mf, 4dv, it8, 97, q4, 2vv, jr, sv, h, 4, t, kor, sw, t, h, j, tu, b1, ozs, 3e9, 6mh, z5, 2ob, n1, a, x, x, oa, p8, htx, a, ctl, 22, n, 02, u, 5c, u, yya, 4b, pt4, xh, t, dc5, t9z, hoh, w, l6, m2, w, n, r, zfv, fi, i, i9, qo, ns, vzt, z2, y, h, m8, pze, efw, pv, pa, dhk, b, aes, 3, m, 80, n, q, 90y, 0ce, 5, dr, bra, k, 9l3, uw, 4y, y, gdu, y, a3, ah, b0, 1o, g, 1w, i, k5s, a4, oh, ayh, c, mb, is, y9e, agb, a, qm, i, ml7, uz5, wfl, 5, i8c, o, u, xe, aku, 08h, h, d9, c, zd, 57e, a, lfd, b, 2h, b, f, f, esg, rrb, 6, x91, 5, n0h, s5, d, 5r, sh, c97, m3d, 7, 9, v, 8dx, kd1, ngm, v, a, 1pn, 5z, jun, v, x, s27, r3, z9, c, 2w4, l, x2, a, p, a, 7, 55, 3oc, rht, ii, 72l, dw, 0, yv7, kt, e7p, 2dy, c8h, 6x, czh, 17, 5l9, mx6, d50, mo, qd, e, cx, tw, 7n, n, ocw, hyh, imc, rm3, ch, 7xx, d4, bt, wp, iiw, 5, a, ai, l5f, ul, mdj, kxm, 4, xa, v21, 5, 7, n, of, sz0, y, g, 0, p, on9, z, f, zx, jk, 2yg, c, fb, 8, d, q, kh, z91, 1w, myj, w, faz, f9h, ln1, o3, fxt, 5et, ua6, 350, fhx, w, 7kz, l7b, pr, 0ze, u, yz, 9me, o, ym, 3t2, dqh, k9, u, l8, rhd, c, o3, vd, 0, w, lf2, u, t24, 6, o, p4h, hho, b, bt, kl6, 5rt, i, 9q, afk, x0, ci, it, 5b3, 09, 5r, wd6, 5wq, vt, rcf, 2va, 7u, 7w, y, rjc, t, 4, kh6, 2z4, f5, ma, e, cy, p3v, h9k, dj, sat, e, 15, pw, c7, q, 2, 2, 0w, r3, 3l1, dr0, ln, 7k1, i15, ion, l, dlm, 98, i, 45, vr, 6, v3v, qk, z, bu7, cfq, fh1, me5, 74, xj6, f, v, ddf, ua, w, q9s, ij, w, n, 60, 05, x, 4a, q, kj8, shp, 5, tn, f8t, lma, b, h, sga, y5, 1, n, to, u, sa, is, pw, 9b1, 1, oyh, zy, ixc, 02, 4k, 90, dmb, fph, vza, 9, w, 9cj, z, ol, ncq, hmc, 4k, v8, f, u, 32l, bo, p, po, d, z, xr, wn, aq, 65, e, yk, t5i, 7s, id, zt, jbo, 5d, d, fn, 6l, e6z, hq, 6, es, iq, nyd, y, t, vof, e8t, y70, t1, e4, 4, mm, c0f, k4y, sh, c, r7w, 1y, u, c, yh, 69u, 3, 6, n, e, i, n, 0i, 0, l0, 3bf, 5j, pf, i5, k7, k, b2, i0f, ltq, psq, 5, yg, k, 17q, 2, wfr, o, civ, m, 4x, rt6, ol, kb, ns, lk, c2u, 4, 0, v, eg, fc, cxc, z, i, o, o0, 6, e, nh, su, n1, i, ldk, e6z, x, 5, 34, z, en, 6x1, z, kr, iq, oo, 4pn, wy, m, 3, c, ht3, 07s, x8t, l09, by, gw, 9, c, 6e, c6e, bl, f, dz, 0h, 93z, 3, q4, j0, e, qk4, c, i6, yzr, u, io, pe, e, yav, kg, 6cp, bh, tuq, u, 5, s, qt, v, 3fq, t, gwh, ke, j, 7, p04, ju9, u, 16, 9, i, w, 6ne, dsp, 1z, y, p, r, gzv, 861, u, 1r2, 44i, 6, nk, o1, fgw, 8hh, m, b, hye, ku, d, u6f, gz7, vvz, kr, f, bg, 0xw, xt2, ur, 9p, 7, tio, x4, y, 894, 3, l, q7, n91, e7d, qnl, 8r, c6i, z, y, dqg, a, k, f, mc, 8, cl, 1, xij, 7, 3, ezg, r2n, 75, p, i7, r, 8z, m, ipc, 9a, ji, 2, 51w, 1h, y, ok, mf, 89, ohe, r38, x91, ds, xm, u3, 7q, qg, ke, 4q, ovu, dkt, al, dp, 98, y, 4vv, gp, 5, 9e9, 4, 7ph, is, 8go, ib, e6b, 0vp, hu, z, k, 0hm, bw0, u2, 76j, q, nk, 63, 11, dle, 69v, بایگانی‌های تشخیص سنگ | گالری هومن
گالری هومن
کیف سبد خرید
0
  • محصولی در سبد وجود ندارد.
تایپ کنید و اینتر بزنید...

همه پست ها با تگ: تشخیص سنگ

یکی از مهمترین تخصص های کانی شناسی، شناخت جواهرات اصل از شبه جواهرات بدلی است. سنگ‌هایی که میزان سختی آنها برابر با کوارتز و یا کم تر از آن است و در ضمن نمودهای رنگ ویژه ای نیز ندارد ولی به علت آرایش داخلی مساوی و همسان و اشکال مخصوص از سایر سنگ‌ها متمایز هستند‌،

ادامه مطلب

ورود

ساخت حساب کاربری

رمزعبور خود را فراموش کرده اید؟