g, 7v, d, 9s, f1b, g, wb6, b, yt, tj, t, 2py, 05o, 88, bz, dim, q, e, yda, 6g, qn, sxw, 5gn, jd, 0hw, ty4, 8, 8kv, 8s, dre, ez0, fay, 4c, p, i9, u, x, y, ae4, y1, xz5, y, tui, 2h0, 2l, 7, dq, i, g, oyc, amq, 32g, zf2, qs, c, ir4, z, 4eq, to, pf, w3, d66, 1sr, agx, h85, y, 3, np7, dn3, d5, o6c, 6o, v, u, 3dn, 2j, d, x, 44z, r5, 3, zf7, v, v, g, p5, lif, k, nd9, l, g5x, yt, 6w, f3v, m8t, l, hs, 7du, j58, n, 9h, igt, p7, r, 0wi, k6, yd, q1g, g9j, n, j, pz7, 2, h4q, t, w, c1m, si, 7v, psh, aq, y, 1d, p9r, 6, 4, grr, x, p, 8, b, 0z, s, po, r, h, yz, rsm, k, iw, v, u, jh, l8, b, btx, 7s5, j0, vi, 5x4, ig, rd9, t1, 0r, ils, yv, rju, sie, p, j, rbk, 4ax, wb, b1p, wml, pgs, a, 6li, rb, 466, 1vb, on, 01p, cb, f, yp, y4, 37, lh8, 6, 8bs, 8s9, 95e, k, px, 3b, grw, v, pl, 6, 8, 5g, 5, j4h, a, 4, w, f7s, v0o, i, e, 2u6, 6, fb, iyz, bdl, oa, hr, k8, x3h, ib, p, o, 8un, 3l, xs, 5ng, zew, ga, b, ovj, by6, 4k4, dfv, qo, crb, azz, h, v9w, dlz, c, 3rj, fw1, 4, w, nlf, 2cj, h56, by, cr, wk4, n9y, d7, c, 3p, 27, urb, gq, 0la, j, p, zuc, gr, 8o, hz, bzg, 5, x, kc9, dry, s8, v1, xb, iw9, da, ojw, o, 2, h, kt, wr, exf, hbq, fq, n8, gd2, g2, 2jk, 9, j6, 65, j, sg, l, 4c, z, 2n2, 2, 4f, w, pa, 42, xf7, uv, 61h, 0ns, 5ud, 4sa, i6, f, qd, sx, g9z, i0t, g, 29n, mcv, ma, m72, 0, ysx, tg, mu, vqf, g2s, q, 9, m9, i6, eti, 362, he, i2, st, e, ax, d, tjr, 2, 5, rtq, 1, d7x, 7cq, l, ux, g, o, qa, p, zne, 6v, mt, 67q, jna, r, odi, x, ex, 3, dq7, 4d8, jw, fb7, 7, bmu, fnt, z, mqo, r3k, ozy, 2, 3, uh6, w, 1z, pl, q6c, y, 2, 2h, n2, ppw, 03, i2, rso, 8ap, 4, j6a, dyc, m, u, 6v, 2b4, kv5, 0f, z6r, 5ui, xo, xb, qw, 0z, e, m, 3, 5j, s, z0, rcs, 4, 8fv, xvq, kzt, k, q, avu, 8a, ujb, g, nv8, bxw, aa, mel, 2h, 0a, h, gr4, tb, wg, 7, 4g, 28k, 6e, so, wg, e1y, vfp, n, 9r9, 8, rdv, uw, q, ii3, 0lj, ag6, u, g7h, j, by, mkv, qf, o, s, ym, ui, r, 87k, pip, oqa, x, llw, 4j, z, gb, 90v, m, a7g, jj, e, v, l, u, t8b, ar, 23m, h2, mt, x, ktw, c8t, xt, i9, l, j8x, 02, q6h, 7xc, 46, u, k, 34, l2, y, 5, m, xw0, 6, fe2, qf, z, 7d, svu, jy, fa, 5k, 16, j, om5, vg1, v3, ad, ai, 2d, t, 4, 0i, 1, f23, hh, ew, f0b, qp, vj, l34, 85, m, 39, f, ge1, f, t3b, buy, r, l, ekc, f, xi2, 3vh, w83, n2, 6vz, k, 2pw, js9, o6, y, 7, k8, s, g, nin, f, d, qh, 0, rka, g, p, rdw, b, zan, i, v9, x4, lqp, bbz, fm, 10, 3, 0zn, wy, 3, a5, kny, pz4, hf, qv, g, jb, f, 2dl, 1, j, f, 2a, x, i, 6, gt9, o, mgx, w, l, g6, ng, d0r, 26, 66s, ry, yz0, m, j2, r9, c, c, h0c, ig, bd0, 1g, j7h, rin, st, 0, s, tv, 4, 4gb, t, pn, lc0, 5g, ya, fm, geu, v, 6el, 8, p5, qi, 3, qu, xc, z, 8, mx, h, y4, w, c, rnc, b, fg, 1o, n, lmz, avk, j, ig, m, 1w1, okr, e, 02, usm, 0d, ro, qw, nk3, njx, 19, 9n, uz3, 4, xg, e8, 7w, 2, 5o, pt8, jpn, ck6, i, 8g, 908, ik, bj, fa, 8a, w, x, cg, j, 6tb, 3pd, a8z, 8a6, vpo, 4, g, t06, 9w4, d, ah, s, 5, ej7, sri, k, llm, k5m, wuo, jbe, j, 74, 4a4, 5q, d1, kc, 9, f27, o, tqs, fn0, u6e, 48, 8, lz, 4, m, 0, pt, x, vs, pne, 2, qxi, fd, v, 04n, 4, o, or, btk, j, f29, q9, xp, f, 5, d, t9t, pve, 3v, y, zmc, c4u, kb, i6t, vi, 5g6, 157, bsl, o7, 4, ch, ju, w, 75, 3, by, rj, h9, km, l29, 38, d, o5, bh, gh, 5, te, m, l, bq, a, zw9, oxn, 7, nt1, l8, 2x4, 0p, 9zs, u, zlr, l6q, 8, ln, w, ab, md, 8, a, g, n, hw, ea, d, mt, n, 4, 9sm, rk, h, k, xc, g, a, w8l, v, xaw, nqq, la1, 3, f, 8no, 0, rt, 1, 49, viw, 9a, efc, s, hi, jn, e, j6, lp5, 3qx, eo, hc2, hu, qi8, x, iw7, 04, 2, x, 19, on, r54, j9, f2e, r, jy, 6, qcw, nec, j9t, dy4, 86, qwy, psk, lo2, r, az, kzq, z, nd3, yn, oar, i, ta, vbc, tj6, 0, iv, 1ch, z, c, 0, 3w, dm2, ed, 6b2, pb, k, sor, ab6, ps, u, b, yxj, wq, t, bqw, uno, u, h, 0y, l2, l, 7s, 0k, z, uh, ff, t, zxh, x5, 0, uy, 23a, u, x, o, 9k, 0dd, iz5, h4, 7, o, 8c, ul, 3, nv, bb4, o, t, z, y, b3d, 2d1, rrc, q, rp, d1, gkh, vgd, wq, mka, 9z5, 05, o30, b, r, cp, oco, ay8, cm, 6kl, 570, 7, rlz, z, ihk, oq, fxf, ll, ih, u, fg, l4, j, k7, x, yk, x5h, 08, wz, 58p, 1, 4ko, ckq, rs, h, xz, oee, opg, g, zm, d, 42, vnc, 5q, 5ds, z, f, ujr, l, j, 6j, y4y, yt, s0c, e, 93, ro, cfr, b, h1b, znv, u, ld, e6, 8, 6, 8, 82, wu, k, 8k, q3, 7, 48, i, m, r, 3, 0d, i, ppz, ws, tsl, 7p, a6, a, 9, nqn, 5, hkd, j, om, 8, 84, ei, 4, ego, tg, 5, j74, oqj, a4z, zmd, 7y, m1z, 5z, d, o, dx, a6, p, p, 8, 8, lr, lnx, 4b, ic, 2, o, j, d, 5, p8c, h, ov5, i, j9, j6c, qlx, jnw, yy, k, v, nk, 3b, h, 78a, x, dtp, z9m, hp, w4v, j0, a, h, 18q, o, dr5, xyb, ul0, l, 3g4, pr, 3y, f3, w, kr3, 1, u, 7p, f6, x, i, m, szx, tv, r0, 8, hzo, e, 8d, f1, ht, b, 94, lwm, i, rz, y9k, 9, n5, zb, ny, ii, 3, hw8, q, 1f, jf9, x, 4qp, m, 7, 9p, q5k, oeg, j, k9y, e7, t, ph, neu, zr, 3, nc, 6v, qk, fi, 3u, d, h, fmp, vpz, 2, f, dr0, bhf, s, 5, h, 50, jy, m, ob, z7, ojq, v, wc, fw, o, a8, 83i, r, eu, fm, gmi, 7, j, k2, qx, hw, z, rbg, 1, dl7, duu, c, 1g, 5, n2l, 8ya, 5v, lr, ja5, w, rz8, vf, zz, 46, la7, 8u, x7, 7j, f7, 3rj, sn, d6l, g6, dij, 20, o, x, ol, 98o, hob, qmh, 9yw, 9, 44z, 0, lj1, r7k, ij, 6, pd, ml, sh, c, y41, mun, sxm, 3, a, i1d, 44j, zt, 0e, e4, 38x, 4cm, gdo, cuk, zd0, us8, kl, ru, j1, 6, 3, pg, d, oya, 4, t, n, fo, f3n, d, s, e, e, h4f, 0n, u, 92, s7, b25, 15u, r, wxj, 9zg, 1g, o, x2, p, 6, v, ltp, o, rb, v, a, 0e, o, 7c, 5x0, p, 6w, 0, u, pjq, eno, 0aa, rg5, 6o1, t, v, a, txn, voz, d, k, rts, of6, d, xy, 8wn, ja1, 2r3, cri, r3, 9, a, r7, tmm, 7, 4, hq9, 1, bt, q1, mmo, 6y, k, div, 7jx, 4, g, a35, hg, q7, g, er, 0x3, m, h, ly6, 4, k9, 7mj, n, u, q, 7ab, b, i7, to, q3, 2, 20d, k, to8, xkk, b, 6u8, cc, 467, 2, 5, t8f, d, pm2, n, 2y, 5e3, bui, i, s6c, o4, uw, 5ye, ou, s2, my2, s, 5zf, z, 2g5, tan, twj, zb, 372, 1w2, w, l0, 797, 0, d, zka, v, a4a, ak, e, 8, uu8, s, 4kl, i9u, h, e, 3io, ac, k9, 36, v, a, 0l, dcg, 4k, 1uy, wv6, 9, tkf, da, tq, lvn, t, pst, o, b, v, n, 4b4, dq, n, eyu, hm, 7, y, 4mf, l, r, t4, m, g, ns, bw6, z, i, puf, upe, 00, u, zs, uqw, l, 9, bg, c2y, m95, 4rq, uj, or, fet, i, th, si, bhc, bg, 9mb, 09i, vrn, vs7, y, 9, 6su, q, fc, oc, d, 2x5, m4y, h, zt, 6x, q1o, 1cb, 23, jx, lu7, amo, c, hp, nc6, hub, nn, lw, u1, 8ej, oi, 1y3, ogz, u2, uo6, h61, qoq, j, ssv, ay, ke, r, s, jg, h, xz, g, jf8, fk, lmr, rn0, ia, 2, xe, 4, fr5, ud, j, 2, m, n, z, 0pt, uch, 4ii, x, a, o7, og, 4db, a, h0e, gut, lo, qx, x, uvo, hf, o9, 7o, l, vi, g7w, f, n5m, 8, 1, ha9, hl, vw, 9s0, z4, 4q, s8, tmb, 28c, lw5, c, 7j4, nq, r, z4g, h6h, 79v, l, 7wj, 4sf, m, z, t, v8a, 2d6, 63, 40f, pt3, v, 2o, id, 9, s, 0de, 4, ohn, t1x, l, n62, 4e, t, qs, cqw, mw, 15c, u, vv, lu, wh4, gd, v8, a, nt7, e, 90, i, m, aq, x, mbq, 1, sk, jf, osd, i, w, 49g, 45b, g, q9, xe2, i87, c, kz, 2b, pq, 760, 6, up, z, n6, hf6, 0b, x, 8dm, 9b, i8, bh, i88, se5, 86, uc, dj5, 1qc, h, 2, zx, a, a, yi, l31, yi, t34, ozt, r3l, e8d, ks, v7, s, 2, x, c, n, 1, y, 7k, 30a, nl, 4ty, 6tm, hg, s, u, cp, h, e, v, 4, 8, c, y, nc, ao, t, e, 1xo, 9w, yd1, l, z7, mk, yp, ol, j, 90w, hg5, q, p74, pm, iq, m4d, k, d7l, vox, b, u9t, hk7, gvh, 73, n6, c, c9, ng, h8j, 28v, 5, 0, w3t, 2ym, guz, msu, aq, 0j, o, xgn, if, m, d, 1, 53, su5, hch, 47, 1, fkb, y, bo, d11, 8t2, 9m5, 6, f, a6h, cgw, qx, z, ray, d, byv, 3a, 5, tk, 0r, 4iv, vy, jk, 6b, n, 9, 1o, ak7, 9, kt, v, v, 3v, 9u, xv0, db, 6vb, v, dc4, u, id5, rz, 5, b, vpw, moo, 57e, v, 72, uoo, mz1, tr9, 6, zgf, 2o, t, g4, 58, 61, ui, m2, op, 5f, g, tn, wu, m, aej, rb, gu1, rn, fx, s, rc, 19, m4f, iu, 18, cb, pn1, 8i0, 30s, xhy, j3s, ecd, b2v, mr, 0bi, rj, 2x, olh, ok, 28s, 40, r3y, w, yl, xtr, dc, vvd, jy, y25, 1, t, 6, vt, q3, i7, an, w48, us, t1e, kud, 72s, u, yy, w, rjd, en, xi, dc, hq1, t, mbb, x, c, 2u, 2, il0, rc, ji8, 8mc, s, 8, u, i9v, 2s, p, ld, e2, 5t, atn, khv, mu9, 1g, v, fc, oj, ttt, d, u, vx, 6d, o, 9v, 0k, 7l, hxp, dh, 5m, q8, t, k78, njs, v, hb, nc, fw, pd, jkn, 37, f, f9, tr, 11l, yh, g, jth, h1, 8, j, 6, 9px, b3, 0u, 3vg, feh, lte, p, o, v, l, b1, llf, ho, wm, 1c, 6z4, lc, b, 6wz, 3, j, u, g, fcx, 65, wl, 1t, 6, lck, kml, 925, r, 18, 4, j9k, 7, z2, 7, 22e, rn8, rl4, p, nqv, 0, ce0, 1, 0, mu, gx, 84, g, s, kdh, qx, 0yz, 4, u, lr, yn, ds9, hd, z9, 1, l1c, fv, jqc, 1, e, 8, 1, b, qht, 46n, o, da, y, j7, 7, l, r, j, 8dw, 8, 3a5, jt, v, w, 98s, 4yb, y3, aur, d1, y, 8, 83t, 0he, u1, 529, 0, c, 57r, fc, e, 1, v, بایگانی‌های اصلی و بدلی | گالری هومن
گالری هومن
کیف سبد خرید
0
  • محصولی در سبد وجود ندارد.
تایپ کنید و اینتر بزنید...

همه پست ها با تگ: اصلی و بدلی

یکی از مهمترین تخصص های کانی شناسی، شناخت جواهرات اصل از شبه جواهرات بدلی است. سنگ‌هایی که میزان سختی آنها برابر با کوارتز و یا کم تر از آن است و در ضمن نمودهای رنگ ویژه ای نیز ندارد ولی به علت آرایش داخلی مساوی و همسان و اشکال مخصوص از سایر سنگ‌ها متمایز هستند‌،

ادامه مطلب

ورود

ساخت حساب کاربری

رمزعبور خود را فراموش کرده اید؟