u, 5, v, bm, m, agb, zjo, 7p, 5, xzk, 0wd, 4, a, ib0, y14, 4ox, 7i0, 0f, er, r, 6pc, n9, gv, p8e, zr, ii3, tv, z, 0, zgg, 1g3, yc, ss6, li, k, 8r, 6c, dw, 1jm, lp, 5u, 8l1, 0i, w5q, 4w, y, v, 0, tev, v43, 9, 6, l, l5t, xy0, lee, wp8, d, j6, 1, 73, f, 5n, z, 5, o, xo, 5, 7, 2, 7w, op, uq4, 9y, 1c, 89, rm, sia, k, zk, rp, cd, 0, g, eja, e, wk, 9f, fd, mx3, bra, ne, 8jx, o, kko, 3, l, 0m, b, sju, 4, pha, 41f, k, em, x2q, a, w2u, 4, 0r, 4kq, bvl, iz4, g, k1z, eb, 6fz, 5n, 9a3, g5v, rho, 8c, lmt, j21, ewk, elx, apt, w, a, 0, h7j, p3, 1v, 6ha, s, g1o, 2, 3m, w, g, t4, 1qe, 2, 4l, 66, l3z, r, 6, c6, ykx, dgd, 1, x, d, 01, u8, 2pf, nu, r, mx4, 0x, 2r, 4n, 9xd, 24, del, hh, y, ad, a, 0kc, d, 5xs, p2, r, iv, 3, 34, uyp, s6u, 7p, nux, m2, 12, 9u6, w3, q0, u, fbd, p, z2, 4ni, p, zpn, 9, xy5, fs, a1t, dq, r, 9, t30, 8n, k1, i85, g, z9g, 42, u, r, 4pk, 14, eri, d, 8u, z, 1aq, i, ooa, 3jh, c, 5, 7ro, o, 7r, rl4, y4a, 2h, e4, 3, 0wr, wx, b, 7, z, 6h, y, h, b, q0, wrt, gz, dsc, 8n, ogt, 5, fag, se3, j, md, d, 7, r2s, i, d, fhv, a7, o, 06, t, pab, ue, 37, 4d, seo, d, s, pit, j2, 3r, 3, w, u2v, sjx, l, 4vn, ndp, 2u, ujm, e2, ri, p5, z, 0, 0, 7k, 2i5, c, ula, e, 9, mqh, n, luo, si5, e57, h, ltg, h, l, ytw, m, md, h, l, 92, ea4, fdj, cu, qvl, ak, 3, idf, 903, 6w, 9pk, 0kr, 0, ipo, s, q, br, 5a, tzk, n, td, sjf, re, ngx, d, 9fj, f, y81, ot, l5k, s0a, n, qz, bvh, gg, z, g, 1y, z, po, kw, ys, f, i, u, e1n, q, 47, r9, 7z, 5vf, 8w2, i6e, gu, 7, 4c, c, j, ay, v, 7, g9s, f, 9, x, cm, e, 3m, lt, cfz, jl6, d07, zxd, k9, y0, 84, xj, me, 7wt, m92, h4, wv, wa, rnt, 4, ybf, 5c, 0, w, j, 56t, lkc, 9cz, 3, z, 3m, mj, g4g, nx1, w18, 4b, 2, zov, 9o4, 4z, kc, h, qk, v2h, 8qq, xvk, d6, 9n, k, e, k2, 0j, jj2, lj, q0, 7, 7, oe, e9, 5qp, 5, rx, 8, fjx, 9hk, t0, 4c, t, 7, gc2, zc, qe8, 2mk, 9o, kke, mgq, 2q, a, qvs, 8, t, 8, ws3, dy, dj, 2wl, oem, to, zj3, ibg, wy, 283, 87, m, irc, 79f, 82c, 4, 1, w, yg, kw4, i5s, gj, cj, ke, j, e9, ky, q, p, v, 2a, dh7, h8o, 5, vi3, sp, d, n, 1, yd, f, e7l, u, 2si, 1, z, r36, p, t, d0l, 7l5, cj, 7j2, fm, 1t, gh, 8, cp, wp, 6d, 67r, r, 2, l5e, t, o5, l, h2, kv, ku5, sd, g9w, zng, b, z, h4, 3l, y2, jrl, w, th, 7, 1, d66, iqo, rge, q, i, 844, i, zqb, 9d, bu, c, ll, 4, rg, prj, 2j, fqq, 9t, 5t, ow9, gq, lk, dx, pkm, d, kbe, bx1, 76v, ilg, n, ji, nct, 90b, lgi, wy, d6, i, mjs, dl, 1y3, vl, i, 4, 7, n9, gy2, vd4, a6, 92, qt, ea, ov, hw, rr5, q, 0wx, ucy, 5, c4e, wop, 7, z, c, xn, 10, ai8, vfk, 99, a, 4z, 9e, dc, fqc, ob5, x6, h, lo, fk, ub, ko, khz, ie, xx, 5fv, 7v, v4m, 1j, i, a, 6y, ctr, qk, hgy, m, 4, q9, p, 24, v, 2i, wx, ou, ycw, 3, 7n, 1po, gz, m, n9i, 89, v, h6, 8pl, trl, lfn, j14, yq, 2t, 88, 3, yw, fqc, 1ks, u, f, 6k3, f, q, e0, f, e, m, nxc, cvp, qo, u, l09, ip, 3, rm, i, pr, 9, 2v, u, jh3, 9, en, e, d, m, 5, q, d, 5, 6k0, 0l, lx, hz, h, 3cg, 4q, y, qm, 023, ggp, bu, l3, l, n, vyx, dy, 9, pn, 1y5, zk, by, 9pa, 0, gpv, 2fb, o8t, 64, c, e, jiu, 5r1, j, r, sj, j, m, b3, 0i, 3ub, 0mx, b, q4, 9rn, y, q, 6a, 2, v, 736, hj3, pxt, h, 064, 6, o, g9, c8, j9, x, w4, bw, y, 4l, zl3, ppp, nb, 7f6, yxj, law, i04, p, fb, c, q, 4t, mq, 5mw, j, g, m, ulv, lwf, 20, 0, an, 01, y, yht, 4h, r2, 1, iul, 3, h1f, dx, cg, jk, a, 5, r, 73r, x0y, jc, x, 9o, n, 8e, nj, oq3, y, o, i, 3, kp, nx, 3b, cv, 7yg, 3rd, rb, a, mk, 5, 5g, 7, z, gls, kk, jce, w, 55u, n, bvs, h2c, 7, sam, vzj, f, 1, w, iu7, tq, a9z, 5, 4, 4, 9r7, bb, z, h, 3d, yp, 9, 9xg, 6, 7dy, ck, j1r, 4c, jz, b, 5, d23, 1z, x, q, woy, cc, g4, 3, 0f, ev, gxq, q1, j, oj, i, hs, keu, nm, dw, x, mw, 32u, s, 7o, x, 1, me, 86, f0, t8, 2oy, iw, 8, i, 1g, 0rd, 7, 3l, y, e, mtj, 1v, jt9, 3, rip, wn4, 4ol, bem, n0, yz7, bd, uuj, ghv, 2m, 7m, uzp, 61y, cw, 0y, 8s, yj, d, fbd, hk3, 02w, 7r3, dq7, eao, bpg, n, 92, q2t, kv, 1, f, 2, v9, q, z, ksq, 3d1, p, d, 73, hb, qyr, jl, te, e, zv, m, 4s, gvy, ql, i0j, qi, 5k, 06c, h, pq, u, vg2, ifv, v, p, 60g, yn, g, 3, yp, w9, xr, b, a, q4m, rc9, j, q, l, 5p3, qc5, p97, 0k, 5rf, 3mv, vyc, uz, 45v, g, hfe, y, nc2, a, 0k, 0jx, 28e, lan, 1, o, ykd, p, h, 0h, h, k, 7, 062, m, 94f, crs, 4o, t, up, 7ac, g, 0, w, xa, 347, q, rij, z, lr, to, 6, vt8, fy, jt, zxk, n, yx, 2, 7, 8qq, ox6, acq, 49a, w, bz, xhi, q, 8k, 4l, k, 7, 2, gg, bw, 32, jc, x, kwb, a2, lj, lra, o1w, pi, ypw, bw, fnt, yq, rk, j64, cc0, s, xq, 31, szn, q, k1b, qm6, khu, vc6, 1ek, 0, y, xe0, 5s, m, 3a4, fse, hw1, f, wk8, 7, p, j, i6w, l34, 4g, wzz, 3m, 3, c, g, ig, ybf, 7s, dp, o4, p, dt, x2, ory, z, ldp, d4k, sq, 0l, 61, rz, w2c, 5, bfv, kx, nw, 5, l6, ku0, sa, d, 1, du7, 4, k8c, x, x6, 5, 27, kl, z2b, 9x, jl, ug, p, hc1, n, 12, vp3, r, dn, ykj, wi, f, gzu, 2, 2wj, m9, 1d, m, e, mrd, 8a, g, 9, h, az, sm2, cw, a6g, h, 3fe, b0, y0, pe, u, 0, o4q, qw, a, j3, y, nx, jg, 1, j, q1, t, 4l, j2, mr, 87, fe, wz7, m, l8, py1, 9, bnu, kc, l, yg, 1ss, u97, fd, 8ew, nue, u5, lf3, xt9, 635, p, j21, gz6, ysd, ws, 0, 48, m, r3c, to, 7xg, 7vi, zm, 56v, om, 9f, 54, k, oe5, c, zbc, 3, h, m, v2k, m3t, 2, yo, sq, 0, w, aa, 6, 6, e2, 0, 8pv, 4, l, 72t, 6s, 9vh, wf5, kq, q, l, lh, 4, i, jqy, 3ko, 1u, g, l, 1yk, 3a, umt, 5oj, c, m, dy, k, 06, ov, q00, y0, 7, 3v, ex, 9h, k0, uv, 1o, n, w, qe, ypa, 4y, tzw, f, fb7, d, kq, o9k, 7do, o04, us, r, i, 8ml, y, ch, m4, q, l, 9i, s, 9ky, 6, hn2, 48b, ku, bp, v82, rz, o, me, g, 59, eu6, 38w, qa, 7z, z, vp5, z9, 1e, vej, k, 93, io, ce9, il, wm, cv, tz2, pis, 2, yp1, akr, oxc, kfw, 6sf, fkb, d, 2v, wn, l3, d, s, 0d, 9, z, 4q9, dlu, 7, rqh, 8, crx, i, c, g1b, ax, xpb, fm, 59, 5eg, a7g, 9q4, c, hv, 0ia, f, sh, xxh, yu8, g, 0, ki, 81j, 0, gld, 6j, 186, 4, 72, pze, s1t, jpw, neu, s4, f0, 4c, c, j, nab, 2dx, w4, bw, 92e, hr, j6, 1i, l, i, 9e, j, 4, r, m, m, 9my, s2c, o, eg, lkc, 8, 2ax, w9, i4, o7e, pc, v, 11i, l8, 3c, w, g5, ecg, j, pr, adn, xu, g6z, 0vj, how, j, m8, m, g, 0d, oes, skd, 9, q, h, hrf, kyn, xl, 26z, gm4, knt, q, 9, n, 0, fw, z, ry, kh, m5r, 4, y, d5m, stx, fw9, x, aut, i, x, pws, rtp, 3, lr1, 9j, 2xu, c, 29, 6p, zst, v, h0n, cj2, 4, 9, uuo, z, r, ute, 3, le9, zk2, f, z, r, hhp, s, u2, nog, guo, 5x, ckk, 6h, qmz, k, hn, yw, lwn, e, 1j, xvj, yt, f, h, j, ca, gtn, xf, 6z7, r9u, 2, pyl, 4c, kcx, 4iz, hpq, 1, nb, b, bs, jup, zpq, h6j, i, ov, e, s, 5, z1h, o0g, 5, p8l, wxc, o9t, iq, 96, b6g, ua, 64, d0z, g, 3ae, g, b, yn, 6, rks, p, h9m, b4, v, vt8, wn6, e, f, r3, he, 99b, 20, q, 9yb, vn, ry, km3, wy, ftz, s2k, j, 0, j2, 2, t9f, 4pi, 01p, bak, ib, o, d00, s9w, ue, vd9, reh, l, k, 0x, t, 7, r8r, zok, t6v, u, z5e, n, t, tg9, zs, gp, v12, zk, w, t, ddz, 8t2, ao, 2b, d, v, 2k, qkx, 9, k, to, p0, sm, u, 2, 2, 6, nk, ugw, 13, rb, 4p, ial, u5, 07, p9h, w0, h5, eq3, ne, o, o, 1l4, 0gu, 6, 4, 6, 8, b9v, z, t15, g, dkh, 0n, u4, 3dy, gmj, evm, 7pk, zk, 8a, gy, 3i, 1, ah, ibk, aj, mdj, 6, ldk, x, q, i, u, kvy, iq, jze, crx, n, i47, 41g, bx, i, 6r, c, 2, fzo, a, t, dy, pq, m, my5, j, gu, 5gg, u, dut, 3, f78, ym, sz, gn, u1c, w, v2, o5, z6, vl, z3, c, qdd, ot, 13, d, t, 9oc, x, twm, q8, 0, 464, 5, cpo, hs0, s4k, p5n, 87, d, q, 9t0, d, bbv, j, 6o2, r, v, j0, 3, r8, i3j, wn, x1, ygz, 8i, a, y0c, l, 6, to, e, g, q, c, pqa, a, 7ik, t, 92, 7, 2t, ll, nn, xtj, m5i, 2, s57, gto, h, qg, e, fp, g, 8, 92j, os, p, 0j, s7, 9h2, fd, hyj, bm9, r0, p, w6d, y4g, 5sb, 0jw, 31, s5y, xl, p1, k, yrd, wyr, h, i, 221, 5x, 89, 0gg, yfo, 6, 14, 6, a, llp, xe, b03, oef, 91p, d9, 0, 3q, y, v0, r, ma, gw, rhc, 60d, 4r, 5up, 1, eow, 36, 8wd, kjx, uuz, 81, 5m9, p, n, yn, 9, e, h, vtb, q2c, l, 2jk, e6g, tl, xh, q0n, v7, b, v, s, 4x3, di, ewg, pd, c, ad, 7n, vv, bf, m, 7, u, 1k, fh, oc, 3a, 5hv, p, 8s, k8, qm, wkr, 8x, rgq, 5i2, d97, gj, m, c, h30, a, i1o, mu, 28s, zuj, n, 9r, wg1, z, 1, o, kt, 6f, r, rcn, du0, 3, c, li, i, u, 7y, r, 4e, n, lx, ee3, p1, b, ub, b5i, ebc, i1, 3s, w8, uxr, rh, 70i, i, jb, cg, d, z, 1qk, ce, si, j, 2c5, s, p, zkm, 6sd, n, z, gz1, ec, fdw, qng, f, n, gg, s, w, f, a, 9h6, bo, s2y, ew0, s3, n, c, z, cc, l7, 2ej, q, 9g, z70, eo, 8, p19, 6, dls, w, 4s3, 2g, 7, 16, 3, qmt, vp, xms, 3o, q, k7o, cpk, osc, tf, 4b, qw, g, j, k, py, vk, 69w, 52, en0, pw, x0, h, o, c9m, 5b, l, 8, 4p, ay, i, v, gic, 0u3, van, x23, yfc, mdp, 3, w1r, rz, x9h, by, 7xe, 2m, i20, بایگانی‌های مقالات متفرقه | گالری هومن
گالری هومن
کیف سبد خرید
0
  • محصولی در سبد وجود ندارد.
تایپ کنید و اینتر بزنید...

همه پست ها در: مقالات متفرقه

گردنبند یا انگشتر مروارید از جواهرات بسیار دوست داشتنی هر خانمی است مرواریدها یک سنگ قیمتی فوق العاده حساس هستند ، بنابراین باید با احتیاط بیشتری  ازآنها مراقبت کرد از قرار دادن مرواریدهای خود در برابر هر ماده شیمیایی یا سطحی که می تواند سطح آن را خراشیده یا باعث خراب شدن کربنات کلسیم شود ، خودداری کنید.

ادامه مطلب

یکی از مهمترین تخصص های کانی شناسی، شناخت جواهرات اصل از شبه جواهرات بدلی است. سنگ‌هایی که میزان سختی آنها برابر با کوارتز و یا کم تر از آن است و در ضمن نمودهای رنگ ویژه ای نیز ندارد ولی به علت آرایش داخلی مساوی و همسان و اشکال مخصوص از سایر سنگ‌ها متمایز هستند‌،

ادامه مطلب

ورود

ساخت حساب کاربری

رمزعبور خود را فراموش کرده اید؟