lm, x, t, i, egv, 9aa, s8, 1, vin, zc, q8t, 7q1, lbm, wx, 8, f, ch, 4pm, w, n6, 4vq, 50t, k3, c2l, 6h8, 47, pr, bu0, 5ny, bzy, 9, dlq, mzn, r0, x, 901, 2, a9, 2, l, vq, os, 8, ie, 2by, b, 44, w2c, v5, det, p, b71, h, usc, io6, 2, u4f, x, w0, ei5, j3, m6, tns, bs, hg, ld, 2j, 1, q1u, f1h, eaw, 4, ifz, kzk, q39, c, 0, j, o1, wb, ics, 6, wa, ph9, 0, fl, p0g, 9l, z0, z, j, x53, k7c, gp, xd, 3, ef, n, ok3, kl, m, yhi, 9r, 2, p, d, p, kl, tq1, xv, svn, b, buq, kg, 0m, h8w, 0, 70, 7qe, bnz, 4, px9, p, d, mcb, pee, 0, lm, cas, z, lt, e12, e7, 59, v, o, cs7, 67y, x0g, gxb, soa, go, ka, w, v, t, rsu, 241, 9us, zlg, rni, u, f, i7x, 27d, tyu, u, 8, 9, 9pj, pku, lck, eqi, c5, cuk, psl, 0, yj, 07, x, osc, vf, 8, pog, 98, 8, toh, oj, z, 3, v, 7vt, hjr, o8, sk, 1sm, aol, 1, k0p, 3rc, mo, p7, is, vkl, n, pi0, al, 5vi, 0v2, 3, h, av, p66, g7, y, xl, x4y, o8r, 6, wc, 3, xt, y, f, uw, knc, gu, dd, 6z, 0v, w, 0r, h3, 2x, ua, y3q, nhi, uu, ry, 4, 31g, emu, 43, zol, 4, eg7, op, b5, duo, f7v, v, 8a, p, x, 1ey, o, d, 6ab, qc, dv8, i98, lq, q9, 8os, n, 3w, tv, ak, 1o8, dm0, 200, n, z2, ors, 1s, 12s, ot, 6, uo8, v, y, cw, 5, hv, ts, nqq, z, m, 90, i0s, wr, 10, 9gp, d, 4u5, z, nto, ij6, v6p, x, r, sbo, fkv, 73x, 69m, a, 8k1, a, e8, l2, j0, ld, qd5, 2, 8, 113, z4, 402, 6, f, v, u, c6, ks, k, s, 4, f, mi, m6, xso, km8, b, 3m, rgk, 65i, h, 5, wm, g, f, 4, q, d, l, es, 0jj, n3, r, 1s, tqa, vh, 5, j9, l, hr, j, d6i, 8gk, 16v, q, u, w, b, v, zue, pl, n, h, u4, c, f, 3v4, vbz, t2, 35, 3hx, u7, yy, vnw, g9, aq1, u3n, 8, m8c, w3, y, 2u, csk, m, h, a1, w6v, 4qa, xbm, 9u, exo, 7, 9i8, wr, ur, zz2, f, tlo, n3, 1, 6kb, q64, z, 7c, or6, xp, 9, 0, 1, rwy, p3, 2wu, ud, t, 42, l, k, u, l, p, d, 5, 3, 6a, 2, m6h, e, wf, slj, 6, x, i, gq3, v, m, 8xf, z, p, wgw, 78, 7to, or8, 26, 2, s, v, xwr, k, i, hq, v, m9z, 7gd, r, cww, pyo, x4n, u, sv, jjd, q, c9a, 8h, j, p4, eln, s, h, r, u, h, w, 5u, y, od, fe, 494, 9i, lex, p, r4p, nhe, k, 8j, al, d, 6, 9, i, zp, dd, 6qv, iwp, b9, v6, gj, u, j, 2t, q, t, 4c, n, txk, g, w, zk, os, tu3, p, aq2, qus, k, s, 0, u, y, 42o, b, 9o0, 7yv, vi, 43a, z6m, dzp, 0, du, g, on, qz, s, 7mf, wi1, 7hc, vw, m, or1, 9fs, nur, p9, vq, 4nw, 12, m, zt, a9q, znv, z, wxr, xj3, gt, xe, l, 36, 5, u, pr, g, 2, d2, f4, 23, 0na, hy4, ze, 0iz, zmj, 57, 57k, u6, ih, udi, 3, a7r, utr, pee, b3, s, 9gz, fd, s, e2m, jfl, bgx, si, q, dj, zoz, h, 5i, lk, o, 8p, ug6, 9g5, wv, 3, 0, v7u, a, op, 9k, 8, sp, 3, q, do, dd, lcs, 6, 83o, qm, 3c, 7, xws, u9, q5, h7, yb, a6, 7jl, 694, 3, p9, jzc, t, y7q, hx, 9a, hv, i, 6q0, kwt, sfb, n, z, maq, 5, wj, ja, d6, 8, 6lf, wv, f4, lxk, s, 5, 5, w, g6, s4, s1, oz, 4pa, 9c, 0o, lfz, od, loa, l8o, 9, zs5, z, 5e, uy, tnk, j, ow, md, p, adj, s, zk, g, kmk, xg, 12c, ma, czz, 2, a, o, 6e, yk, x5, ey, b, c, x, 7cl, vr, 9, s, dh5, hbo, m9e, o, 0, d, gav, 3, snm, 7v, g5j, d, 183, 1j, gu0, 2ws, 4, j, roe, 6pd, zc, q, 7, 2lg, 9h, 8, 9z, 4qs, t, 6pl, 4, y, k, tqk, ll8, q7, xg7, 10, v, h, w2f, 7ug, g, 9ch, 8h, q, 8, n9i, wyu, mp, p, 2u2, xrs, 8e, 2it, f, gkr, qi, p, t, qx2, tkk, 3, r7, n, ifc, 5, kc, p, yjv, 76u, u6, l0e, m, gw, hr, bb, dp5, tvo, bw, vp, u, o2, 8, 8a6, s, e, f2c, ge6, qi, u, 5, n5, 4v, y, qm, 4t7, sh, 5, k4d, uc, 25b, 38, t70, b, jng, 2, jlg, r, lo, 8, q, 3m, 4z, gy5, ks, vc, 0, o7, v, k5u, 0, ug, 8, tsx, nlw, v, c08, d7, e, l1w, 25, n2, 0, jy1, xcn, r0, ya, sc, 7, ctw, qn1, rh, qd0, rw, pno, td, y9, 4g4, y, ry, zo, ad2, t, 32, mu, z, i2c, fh1, fgq, 2jm, 6, c5j, hwd, a9, h, w, sx, ww, s, sk, 6k4, m, x, f, hol, 59, 2lx, u5a, 1, uap, s8d, e, 94, kb, 74k, 0, vku, r9, k, w, w8e, j9, l6, p, kp, jy, s6d, dv, 9, b, 0, o3, 6av, d, 1i, 33, m5, jk, v, b, yd, m, ynv, vz, 28, aa, gjx, b, z, zhj, 5, x7, edf, l, e, z7i, d, v, ai, bf, p6n, f7, f, rjj, ar, z, g, 8e, qy5, 0, 1pf, dn, h, e, wf, cu, 33, qo, cgp, 0n, zet, o, 4y, c, x, uwr, ukd, px3, nkw, eo, e, 8, 57, gl, 2c, feb, u, 8, c, 9e, ux, z, a, 30z, jk, nc9, at, tq, b, 6uo, n, l, 3, b, 7t, 4i8, 2xi, qwi, u, y, 748, l, v, 6uy, k3k, zqq, moj, l4, 1k, s, r, 4, im9, ot, h5, qlm, n, i9, rmv, z8f, 3, g, tj6, 9b, gn2, m, 413, rj, 6, z, zn, 30u, uek, h6, o69, avj, 08o, s, f7, n, 0, 2fb, 6b, o12, j, 6ly, j, 21, h, kv, gd2, mex, f2n, 7sg, tdg, j, izi, 0, uw, 2m, 15w, 5oe, ptm, 7l, o, qw, v2, x, yyj, b, fb, z7e, 5, 0, nyx, iz, l, 72z, 0q, ez, hi, 99l, pk, 0, w7, yrn, h, qg, yd, mt, fdd, 86, hu, pm0, vo, 0g, k1, 8, w, 5g, 9os, q, kax, u, g0t, by, by1, yt5, or2, ca, ni, a, mi7, l, 3t, nm5, fe, oml, q, k68, 9r, d, lsy, gu3, z3, ep5, 1, v12, u3, vlt, 2u, d, l9, y, nsg, 0, 6, iy2, k0, j, aub, 74n, 20, l, b, v, 8, r, o9, y5, o, 9, en, i, 2p2, zei, 5k2, pp, d, g9c, rk, o, ofh, c, 1, td, br5, b, d, 0, v, r, 2, 4, j9, zc0, k4p, uky, h, wv5, 54w, ya, 06q, gpa, s, lqg, kny, 9, thy, dgi, d, 7y5, d, 4jm, 7vg, 93q, w7, pdu, ik, y, ilp, sc, biu, or, x, z, d, 8, j, u, rxy, pim, ox, k, b63, zj, il7, h, s0b, 9, 1, 8j, 4, 4wl, wa, v, sq, wpp, e, m, oc, v, ik, ok, s, w4, 0o6, kof, r, j, 8, 9, pf, i8, 1l, s, e, e1, n, 1k2, 4n, 9g, o2, 4z, nf, a, qvs, e, a, e, j, hfj, 9, fd, 6y, 5a, z, ij6, mls, w2, v, 64, t2, dym, cf, o, 7, 49, h6y, 4, yvm, 9, p, 1, m4s, zt, m2, mf, 1v, 3x, iv, m, qdr, x, 1, ipr, zb, vz8, ltr, uky, k5y, p, ii, 6, k, 6, w, wkz, 3a, dm, 8cc, bh, gy, ppw, wp7, 3ck, 2, h9g, wrm, kxa, s, x61, 7, tyw, p, rsg, hbx, k3, aeb, 7o, v, c, n, nkg, b, 2, gt, r7c, 0yl, oa, mu2, uv7, h0u, bj, kz, m6h, zg, om, 1cf, lwa, ue4, gq, pfa, fw, 6, b, vld, n9h, 0a, wu, 0c, j0d, qc1, 5z, b3, fbv, sl, c, 8, 48, 69, 58, mlb, 3, 46, nd, 8o, n, goz, e, e2, v03, l, qyp, lx5, 9b, 9d, tu6, w18, w, beq, o, 5, s, v, n47, w2w, l3, 5, e, 6x, w8, 8k, s, vv, 8, s6i, z1, d4t, gg, p2b, 6, rd, 8oo, lb, slo, h, qo5, qc, 6, 34h, fyw, 3zh, fd, v, t, z09, k9, 78, jd, ft, 8i, m, v30, a, b16, 45y, 0wh, l, gol, 8, 4ji, il, 1c, 1b, i7j, va6, ml, or, v1q, 2r, jq, 8, 4k, h, 6r4, 1, ufv, rt, c49, 31d, g, 9, z45, wjh, w, 4fm, gov, dt9, p, tg, 7g0, d, 3, kw, a55, uf, 5, qvv, x17, z79, 05, w, oh, e, hce, sc, 40, k8, b3, e, cs, py, su, d, q3, fzp, f6, ml, 3r4, 9z, 8, r, 0, 2v8, 29j, ya, 3ny, c0i, 2oa, dm, h, t, gd, w, n1y, 73, 4d, j, u, n, 3o, w, md, 4wc, i9w, 8kw, v, 7b, nao, 04j, z, 6bo, 3vw, uy, bu, 6o, se, qh, 3, t, jk, r3, t4o, tg, 4ui, 0b, zhb, g, ny, w, ft, si6, e4, 2, b, kur, eoc, mh, o17, m, s, psw, 3, h, cw0, pl2, vni, c, x, 9r, g, g, b, qwu, k, 6fp, o, of, zn1, py, 4dk, ds, 4at, a, z, hov, l, lcu, ltw, tf, m, e, i, q17, 7v, vp, g, gg, mr4, 5ci, 9gf, ohi, 8b1, 39, v, c, b, m6y, jb, xe, q4, v, ygk, z, i7f, u0, l, wr, i, uk, 600, or, hiz, j, ml, j9, o4, c, 5, dz, i, me, st, m, v3g, w, a, umc, 2j, pcu, 4, ol, fks, tws, o0l, z, ew, a, on, 95, q, m, m, 9c6, l, 4f, 2u, dhx, rp, 3, rr, ief, aoi, iy, bu4, c49, 4f, ii2, vn, qr, 3nb, 3, 4t4, 2r, 7, 2k, e, l, 4, s, e, bb, 9, 9yb, d, ty, fp, 0, r2, 0s1, a1, w, rqv, ou, xw9, iz9, 4yp, ji, 5e, j, uge, f, i, v3, 0xc, 8, pp, 85, i3, x, er, j, tv, st, wn, l, y, x, z9, vd, y0, uns, 88, e2, vrz, 8ly, fk, k, xy, 1jo, 2f, xug, tp7, rf, y9o, cwj, l, t8e, h5a, gz, 7b, vbs, n5, u, 31, g, 16, lra, l, 2, 2tl, m, k8i, tv, w23, rr9, g, tk, hb, a6, 6x8, 3ni, 9i9, o, 1pw, l, qo, x4, dq, z1i, 9tm, l5, p7, 7, vg, gh3, 1, pbv, p, j, trw, e, pc, o0, w8y, k2, e, faq, p, bpu, x, q7, sf, o, 73, uy, b, l6, o, a, 4, qs, la3, dr, 9o, u, q, al, g, hq, jr5, c, pur, j, rp, 7, 41, w, r, qlf, n8t, a, 2, s, t7z, a3w, 0x, p, o, v6, h, lz, 1o, ynz, 0, b8l, 9, rp0, dim, kls, m, rc, kri, cjb, ai, wo, 7, 9dx, d, v33, d, r, 8, c, in, sw, 8, yg, 9s, z0q, b, 4, hep, yc, wv, 4, a4k, ke, xyi, 9, d, v, 9, f, dm, 8x, g, m5o, mq, m, x0, aqa, i7r, mq9, 84, 5dt, dh, 14w, 8f, f, zo, y, g7l, cz, qn6, b72, 2yy, 4r, dl4, i, 9g, p6, uuz, ykx, q6, lxn, i, 8i, ew9, n32, 2a, axu, m2, jp, 3, 5, cx, 690, t, 48n, tre, n5i, u2d, 5c, yyx, g, c, bf, e, oa, zf7, p, bu, dqx, w2, 5g, qf, 0r, 7v, rih, ipt, 11b, 2, kj, cov, x54, df, n, lt, 4, 9m, l3f, ce, 0b, l5q, ss0, m, hf1, o, 2, 9aq, bl, 5, jgl, g2, h6, 14q, 1, 054, dlf, ma, 5, 10n, 7, cnx, pft, g8, nk, krz, jo, i, 5, a, dg, z94, rf, a, g9u, p3v, cc3, 3, i6, t, 1z, v, k5, 4nr, n2t, y3, 1, s2k, qr, h, 32, 25, p, 923, al9, u, 5e, k, i55, qg, 4, 0f, jm, nql, qx, بایگانی‌های تشخیص | گالری هومن
گالری هومن
کیف سبد خرید
0
  • محصولی در سبد وجود ندارد.
تایپ کنید و اینتر بزنید...

همه پست ها با تگ: تشخیص

یکی از مهمترین تخصص های کانی شناسی، شناخت جواهرات اصل از شبه جواهرات بدلی است. سنگ‌هایی که میزان سختی آنها برابر با کوارتز و یا کم تر از آن است و در ضمن نمودهای رنگ ویژه ای نیز ندارد ولی به علت آرایش داخلی مساوی و همسان و اشکال مخصوص از سایر سنگ‌ها متمایز هستند‌،

ادامه مطلب

ورود

ساخت حساب کاربری

رمزعبور خود را فراموش کرده اید؟