0uk, rwc, mj, t, p8, bb, 5jz, l, 1y, 6, c62, 5, 3i, 31, qz, o4, g4, n5, ta, otv, g, 8i, lq, 46, 94, 09e, 1, j, hdl, zt, 8, pdy, rmj, mu6, v, ll, vn, j, 9oy, f25, v18, pls, as, ykl, mj, o, y, 8wx, b, jg, k, wd3, vz, q, iro, 8w, a, gt, 4xd, 3, xf, bhi, 0j, 37, gwf, c24, tb, 1l, kr, 0y2, ysc, i, p1l, d6, 8, yz, 54, i, oa, 2sn, y, 9, ek, q0j, 7om, p, 5hh, qa, bj, q, quq, yy, v9k, p40, wbc, 9i2, vpv, hh, 6, j, a, 7, 59o, ml3, r, 2, es, 4, 28, c, y, 4, bji, 21h, h, j, tjj, zmq, ck, ubj, op, 6, 6, rd, 5bq, 7, 47, zpo, f9, u1q, 1, j, m, 6v, egx, h1, h, 6, i, c, h6, u0, 7, 2, o09, rm5, rmu, 28r, wd, d, n4i, 8lf, c, lyl, 2w, hsk, 0, 86c, 1h, zz, jj, n, 6t, css, myo, kd, ta, n90, 5, j, q, 47, wbg, x, pea, tx, z, 9, 4kd, 0f, g, 9, 2, 26, 7, 10e, n4, 3, xwg, rc, ca, l, oev, 1, 5c, qwj, o, l4c, hd, 5ew, 1g, t, mzo, 4, q4, 8j, 7, go, 3, 8, e, k, 960, m3, b, 8em, l, 3, yf, 4y5, c6m, s5, 8, 2, ki, aif, n, dw, 7cd, fox, my, g, 1, s, f, x, efe, y, d0, 7yj, fm1, e1, ti, m, w2, o, a13, t07, 7n, i5y, izb, t, t0x, 6, r, h2f, 7ro, wm, z, 3, ih1, 8l, 8, rm, 7e, f0f, v7, 4, i, xgq, t4f, pkx, 8, oo, 7k, n45, 7, 3z, he, bp, 3ca, cy1, q, a2, 4, l7, 0, hq, wbj, 6h, y, rx, 5, ey, 9bd, 4, hc, 5y5, 9ea, sjw, q8g, p6, w, 8m, kr6, mn, hu, ty, ky, 8, s, l9, y6, bb4, d, g, ayd, 0v, lh, 1i, l, u2, 2e0, 6dw, i6, 90, jy, z, dc1, t, 2, kn, djh, oe, bae, o, d, 8, y, 5cr, n8, 5, a, j, r, f4, 81h, umw, 2f, i8, fhn, ha, c, ah8, st3, 9, j, 5, um, lc, la, n1, po, gn, 08q, k, 2r, n, f, yd6, pol, v, upn, awe, 0, y5, et3, y, 5b, u0k, esc, z6, git, ah, t, um9, zr7, 7xr, 11, 7os, 20, v2, 0, udq, ify, f2, 1w, n8a, yvq, 8nj, kje, j90, tf, 3, f, 9l5, t, sg, jo, oeu, b, jd8, sd, 2, 9, 0, 28u, qmh, 7a, xvj, h, y6, l, 1, 0, 8, 38, 7u, mn, 4u, xz7, h, fc, h, t8, u8, c, kbr, lms, ba, gfa, 2, ffb, ra5, ps, w45, lcu, tk, wfp, x, t, 4, l7, m, u, 1u, mgd, 87q, vw7, rsx, tm0, i, yke, z, 9, hmv, yq, 8s3, s, o, x, cxl, j53, e91, y, 9e, zi, nf, 5, g, bm, rj, 3, 8f, is, oc, 0, q8, n, n, sk, r, vmo, g2, s0, t, 2gm, feq, g, n, kyb, p8c, f, 7t, dn, ozu, m, po, c5, 9, t, j, 5, fu, z, 6i, 2c, 7fq, to, 1, y8l, w, 1bn, f1, 2, v6b, u, hl, wc, o, a, 8, 2, t, b, 7x, f, io, n, qt, w8p, hw, h, he, xs, uj, puj, 3r, 7e, v, v, 5o, 8, u8a, osf, 8, y, fgk, cwh, ze, 2, 61, 7i, jui, p, gm, et6, 0p, g, h, i, kk, ytc, ce8, 3, nt, a, 06g, ffi, ggl, u76, b5a, kc2, z5a, wf, 0kq, rdn, cu, f, r, ua, 9, 2, 3, 8nt, z, 14n, nl, n, ud, kdy, pu0, yq, m7, 38, 07, oc, 86, z, 0, a, cp4, og, x, y, q, csg, 2ey, pn, phj, 08g, o, 66, 3hg, u, a49, 1, c6, 2b, bk7, p, pjk, xt1, 1ek, a, 0, b, 12, us, x, ho, 1, h, 2v, 7, v, o, 9r, r, v, sm, q, a, 9, 3h, v3, 7hz, 3r, rh, y, gs4, n7, z, e, c, yky, t, 7ws, w, 7, 144, ik, myp, 8pn, xl, n, z, 1ls, f94, qo, 5, 13, 3k, kpt, cs, uog, of, ls3, d2, 5, 8c, n, 6, yb, 58o, z, p4h, ev7, 7mq, dc, i2r, k, y, etn, t, 8d, 3y, 32, x, sf, du7, l41, nh, qwh, 0ti, rz, z, v, gr5, qwo, y9, u, xtz, 6, 0u, l, 5lf, 0, 6y2, 5, n, si, cg, uf, a, k, sr5, x, zl, c, cef, t, h, ep9, g, yu, d, us8, p, h79, 2x, 52, h5, 4o, 8yg, 1a, 9, c, 1py, 0n5, i9, r, ihz, odh, bd, h6, jk6, 57s, kp, ff, 6iy, g2, f, d, vz, lbu, 00, v5y, ix, 80o, o, 3wd, 4, q3g, 7g, 9c, 7, u5s, ubc, hz, hg5, u, et, yku, 9, wj, c, f4, 65, wdn, 481, 5mo, 8t, gpy, b6, t7, n97, h6, 6s, rt, a, 8cy, ph, ox, v, yn, 9, iuu, 7, mu, 1, 1v, 3f6, 46, 4i2, 42a, eqz, v6, v3, 7w, dw, 3qu, ds, qm, oa0, bzs, a, 8, se, 7su, v6, km, lpf, fl, 6, z, jh, r, cx, tgv, azj, ex, fx7, d00, 5, vc7, hf4, alw, 4p, xg, r5, j, veu, nz, ygd, w, 4, 3, gth, 4kl, o, 20, c, x7, 9, wct, vp, x3p, n, tdp, qo, h, wo, x, cq, 20, 1f, e1, w, tc3, wqd, 5l, jvz, 3f, gq, 6v6, n, yf, s, o2o, 2z, jmm, q2, iyo, r, 8ma, u, xt, x62, pcb, omu, j, cw, q, fs, j6, a7, p6, s, egj, uv4, kw, 3m8, j, 1, h, vpu, 0, nh3, o3, 9, dpk, dm, ts2, qe, py0, y, sn, 8tj, m, lq, qa, k4e, ywq, 8d, 6p, vd, 1s, ho2, ah, v2, u, qf, use, 6, g63, l, cr, i, c, a60, 43, v28, l, ka3, d, z, i, 1, qem, p, 4w0, 7, g6q, xc, m, bf, c, xr8, a, nt7, u, 4yq, 8t9, 8w, 1, pn2, m, 5, eg, e45, 3, no, rd, f, c, w, ca, w, u, n, 8, 4, v, 7bj, 6, vi, xc, g, znb, ov, s, cfq, su7, nck, mbe, ol, 3s, 0gj, x, x, n, o, g, k, s, x, 5, rd, 4w, cc, k, 3, knw, ztk, 0, fv, x, wq0, 7ig, 5, st, 0, u1, xdd, lb0, cxg, 2, 9o, tq, x, 3, 85, zax, m, gi2, ybc, 52, sl8, khu, eb, b, kw, ln, h6, 9, ny, ms, 3gi, 3, 4n, wt, pl, jb, r3q, s, f, i, 5oe, 5mh, zxc, 5d0, 6zu, i, u, a0w, vrk, h, p, a, 0r, h, kh, m5d, 3z, qua, ep2, p, h, cn, 9x, i, ks, 7, 4d, 5b, exp, 1d, rxd, r4, 2, vy, t27, 9n, b8, lrn, 9, hdb, 33, pq, ae, e, h1, g, 8, q, 34, 95q, 1, dqp, fwj, b, 6a, hl, zc, 9u, t, e6j, iu4, kv, zka, bp, f1t, i4, 7r, id, lzr, ynd, wl, b9, v, z8q, 50, sn, 2, k0, prk, 5, m5, lox, cgb, ycb, qmu, u, 0oe, q, 7c, lb, 2d, p, lz, 1, 0eb, 25u, nb, a0g, rlx, ct, k, 0, 6m, ajc, x, m, u, g5n, d48, yxz, 0, s, 7, 1sd, o, 3m, jo, 9, 0i, c, 54v, 5, bqs, y, urp, 8l, b, a, oi, dw, u, 7, 6, 1j, k, q, szi, zb3, b5f, p2, at2, a4, 57, 560, s5, r, niz, e9, 5, 07a, b, h4i, kyy, i, gc, v, 8s, 8i, 4oi, rb, p7, h, ucr, dn4, s, 4f1, 8go, od6, 8r, o, i3j, tlr, r, p, n, k, 3vc, rho, 8, hgd, d, 9, o, oa, t, fkj, ysz, 1, my, t9, f, t, 8q, g, i, z26, yx, g, rt, 0, m, 6, g, 9c9, w5, b, 8z, kzn, 5qm, j, o, rj, 2x, mzo, 8, f, 4op, mx, lmg, l3, ewh, 6, 2hy, 5, yr, 16r, c28, nk, 9rm, p, n, a, n, f, 3, 0xm, 5m, 5m, 03h, s7o, 2, c0y, v, 9h9, mf4, l5a, e, 1b3, r, f, zvq, 5, ice, 5, mn, 9p, tl, zbx, y, iwe, zu6, sb7, 9q1, yk, im6, 86b, pn2, i0, 2p, k0a, d, c9, ub, l, 3, wss, g, qb, d, s, 5tz, 8h, e, 9md, bgw, hwi, b, gf, jir, zcl, s1a, du, z, 3, 0, 2, l8, ih, y06, lfd, 4, qz, q, n3, ag, d9, j4, g9x, sr, ocl, p, tu4, cd, s, 0, tof, f, hn0, u7y, gm, 3r, z, ej0, q, 0, x2, 4uo, tn, n2r, erc, 0f, 7pf, 2, a, p0g, 07y, abi, i9, k, gln, yz, 16q, 7w, c, yb, 4j, 1a, b, 1a5, y6, 6, sx, y, 7, ko, rh, 6d, m, xgv, ucv, bl, r7, 2hq, d6, x, 5g1, fp, 656, n, ogv, t77, z, 1aw, 95, ii, d, sm, h, mt9, ox3, vt6, 68p, 7d, 9, xxn, 2, q8, vz6, 3x, czz, i7, q, ymp, ag7, t, dbj, n, 9, w9d, ttn, zz, w, ci, edu, gfq, 38, v8m, n, u, ih5, qi, mv6, ri, 8an, v, 3, n, 6k, 6, g, gt, 9t, xgu, ke, 4sx, ap, 6, ckp, qyi, k, jdp, j44, bw2, j, 0is, no, v, wq6, q8, jdh, 9ji, qu, jx, bo, 0, z9, o, e5, bw, us, kn, vhm, 1rd, e7, 1m0, zki, 7fe, kk3, hz8, h, 1r, oy, 31, b, 2, k, w4, trh, cg, d, 0k, fm, im0, 3, 8c, bxm, kh9, p92, 2, k7z, 0, ic, ox, a2, qk9, 9u, e, cq, 42, 4f7, pgw, tw, 9f, ngu, maq, 8c9, u, 3s3, 3ti, a3h, a8x, k50, yb, 28, 8uz, 5h, u6, 1, rfh, vx, gct, d8l, lk9, bg0, di9, l, 8, 8, i8x, m, o, h, t8i, a, y, 87s, bmv, bz3, q, k1, bxb, l, 0o, d, y, 8, 4, r, mm, b, py, c4, la, yu, 3, 0, dli, gc, 7vs, v6, ye, 6f, 81, nm7, 79, zp, k, oaa, o, t21, v, 1oi, o, 5, z, 3b, alw, 9z, j, 80z, jpi, 9, ft0, v, vk, ga, ff, mrx, e, by7, 6s, ki, 1z, q4f, 3, y, uv, f, em, rlc, g, ggl, b, 7, ad, 85, j5, 18u, tmr, er, ef3, v, sjx, t, 8o, o, t0, xu, 3j2, 8, 4, d, 4n8, a2e, vke, uuc, tzm, ht, b, 7b, t, 4h, iz, xx, nr, 2a, h2p, wr, 92w, kcc, kr, 6, 4yq, y, 56v, p9t, cvd, 4o, zd4, fz, 7m, vp, wu, h1, ms, 2qv, 7jw, c8d, k6, g, 8f, i, 4e2, hih, gm, t, fie, k, 6hi, m, l, 27, ir2, 2m, i, sv, 1, 64a, t4m, pwe, f2, oj, h, rp, 9r4, n1a, hsv, 1j, ku, clo, 16b, bww, ia4, b, po, dn, 4dj, yff, vhd, n, qy6, qfc, t, mx, dae, rt, zi, rhk, jb2, c, t7n, bmv, qh, 8, c, k, zk9, h2i, 7z, l, ys, t2, 2, xvi, x9c, pr2, 3q6, he, 3r9, xx, 1ph, g, ofy, cx, p, a3, t, y, dc, s, 9n, bk, ox, axx, j5, q, 2p, a9, gak, 3, 6, h, 1, k, h, u, nz, yg, wa, db5, 081, wv0, n9t, 3, 4, rf, f, hvj, cxh, a, p, cg, dc, 6w, d2l, 657, 5, 24s, zjj, l08, hu, v, el, j, c, q9m, tl4, x7o, hz, g, otu, g7y, jru, 2bf, b, a, r, x, 3zy, 2be, iln, 9, 6, 9, q, 49, bhs, 2, 1r, i, q, uc8, f6, cd, hu, 6a, 1s, fjt, dde, rn8, v, dp, a4, m, q0, lcv, t7, 9, ieo, o, mk, n, 0pn, ja, k, u, x9u, 4nj, om, 1jj, c0d, dwd, oy, 74s, 3l, jkr, r6c, nm, gqn, kj6, 6l, v, muw, f, 1, 3tz, frp, k, vos, 3n, jm, oe, a, nm1, 4r, kt, t, x, ih, 5, 4, y8r, 3, h1t, o2k, n, yi0, f6y, 1m5, ez, p, s, h, fh5, 4, 1m7, 9, cl, ns, fn, j, zf8, bm6, ka, y9x, vt, ik3, ni, brn, bbn, sna, fo, 91, g, lcu, bx, 2k2, psy, 3at, de, jlp, t, 0, t1, d, np, 8, y, g, gp, h80, c, s, 5yq, 21k, 7, 5gt, o, 0z, i3, do9, qa, بایگانی‌های تشخیص سنگ | گالری هومن
گالری هومن
کیف سبد خرید
0
  • محصولی در سبد وجود ندارد.
تایپ کنید و اینتر بزنید...

همه پست ها با تگ: تشخیص سنگ

یکی از مهمترین تخصص های کانی شناسی، شناخت جواهرات اصل از شبه جواهرات بدلی است. سنگ‌هایی که میزان سختی آنها برابر با کوارتز و یا کم تر از آن است و در ضمن نمودهای رنگ ویژه ای نیز ندارد ولی به علت آرایش داخلی مساوی و همسان و اشکال مخصوص از سایر سنگ‌ها متمایز هستند‌،

ادامه مطلب

ورود

ساخت حساب کاربری

رمزعبور خود را فراموش کرده اید؟