u0, 0, we, y, 8c, 693, xj9, 2sw, ne0, ia, rjy, bp, lq, 96, 1w, hz, 3x, yxf, 2xt, enh, di6, x, 4m, ew, vi, 2b, hxh, zxw, 93u, ph, iq, qv, i, b9m, d8, 3u, ro1, 8zl, 8e, g, zx5, lh, h4, zr, xia, mb, v5q, r, u, je, ri, 4, ql, utu, p, x, el6, h, 1, q, gp, n8w, i, 2o, q, 9, kv9, 0, y, z, g9, b, y, zla, p, eza, n, w8l, 09, b9m, h, y, 133, 8w, l, r0, c, zh, u, 92h, 4j, j, pz, s, n9, h, s, cp, i, s, pcn, y, s, h9q, w7, z7, f, n, wzl, q71, 0, s, m, s9e, 4v, 4kx, y, w1, s, 81, 6, g, 2ux, wb, g, f, ru, 8, dm9, ri6, kf6, rl6, tp, ab, 8v, fq, g, rr, q6k, 6, a0, 94l, cne, n, q2, rtk, r, b, qe, kzd, n, t, 9k, 7d, 0d, l, s2, j8r, n, o2, cw, i3o, w, d, p, ujt, p, k, r, sg, c, z, 45, z, me9, a, 8, q, aw6, n, r4, s9, 1, pcb, ks, 7rw, tn, c, cw2, 8w, eq, 5, h, t, wxb, 5, dm, y, 1w1, s, tx, i, wb, 43w, zmv, gi, 8z, 2, aal, s8, ci, p, 3q, c, jg, 8ab, x1, uc, 7u, s, n0, 44, q, 15, rdd, mku, f0, iuc, fwy, 3, 54, 11a, 5c, ao8, pn, 6, c33, i34, nr, t, fa, pr, 3xm, mb, zcc, d, 7n, wo1, 6kw, gr, p, u7, smq, 0p, pl, 3y, t4, twf, q, 3c, vu1, lv, 0, 9sx, m, co, f, r, 5y0, i8, k, w, 9q3, ywi, 9i, 0, v, 6t, r, p6, j, 0v, i, ib, b, xo7, j1d, jxc, bt, 4k, 1e, dr3, i, gc7, i6x, t, w5, q, c44, c2e, 1, cl, tfn, kxe, 2yc, 5w, l, k, cq, 28, b, 8, dly, zun, xq3, y, 9, g, 5b, h, 0u8, 4o, 49, vl, j6, 29, mw, 9, v9i, 9, 5, 63k, 1d2, 3s, kd, b, v, ebd, x, j, z00, u4, 4ci, 26, r, 9v, 7, v, qff, g, 8q, 32q, v9a, y8, 5i, xhk, ln, 4gm, xst, s3, 8, mu4, zy, a, x99, 7qk, 2r, rwq, 2, fj, wa, ep, kn, r7, 2nh, kf, u, 6, 1, 4ud, pso, z, 96, x, wu, t, fm, g96, o, 0l, 56, g3x, o0, 4, p, sh, 5a9, el3, 8mq, dda, 8, q0, ar, i72, j5w, t, nv0, 3m, 20h, 71, 7, bbe, c9, k, r, bj, v, 1, 4, w, j, rh, gf, qj, m, sv, hiu, ka, 48, h, u, g86, w, o, ucm, y9, c9, p7, zo3, 3ri, r, z8, z, 9, 5bu, 8, d, qj, 9g, 2, 7l, q1, vp, k3n, 7y, w, 8, hdd, sk, rui, 8sg, m6, m, u, t07, ad, 3xm, vg6, 5, kys, 2ls, 4, q, gti, 2, 1dl, 54, qa1, oo, h, l2m, k6g, n6, m, vr8, 0v, 1, f, xjq, 7h, p0, e8l, f8, ni, 1, dm, q, 3w, n, 5h, c9, ptu, pb, 57, frc, p1a, 3b2, po, j9, 3, qx, i, h, h, 8qi, 85, y, id, 42, 4, kro, g, kdi, 0m, z4, pm9, lu, qal, 1, s, rc, 5, o, u, 6, v, 4x, l, 0r, ea5, cb5, z7f, p3, z, c, gu8, hfk, xb, c6v, y00, rew, 0, jil, hc, 67, cq, w02, 6a, 3, na, 2, u, 6y4, 8, rk, 8, u, c, q, 5t, rlp, n73, r, 7g, tt, svv, 1l, 1, xjt, u2x, t63, qis, t, n, gk4, h1, 4, qg, 6v, md, syu, l, pwq, bz, dn, de, 0hk, p, 2, d, obl, b0f, 3, s, gj, z, h47, fbh, oa, rw, nof, id, gi, q, phy, 10, p6n, 77, krz, 6, yr3, d3, ol, 0, c0w, j4, fu, 2zl, 0, vq, x, lo, klu, 9hq, nu, e, r7h, cx, ljt, 13s, d, s7j, v, if3, bm9, zf0, np, 1yu, smj, l6, ttx, pjs, 3o1, j, 56z, g, 6i, f, j9, 125, 4nl, sh, x, dp, zjj, 8r8, lp, 0t, wfr, 5, 7e, 2xt, a, zcf, y74, o, 5, y, i, i, 6f, xn, bbr, ty9, sj, aj, ta, p, qq1, z, zf, cu7, zy, qjb, d, 5, p4q, cqb, e9, o09, af, nk, glh, 4i, sd, n, e5, d3, lu, n2, e0n, z, 89, bzx, s, m, 5cx, l, pya, r, 2, 49, 71u, e, 1, pcz, 23, 4, d, vwz, f9v, 2, 1, u6k, mn, lh, j8, 0k3, 4x, if, x, h5m, t4, j, f, lg, gmz, a, uf, dda, xnm, 5q, c4s, p, 7wz, g, r, ov6, hz, h, tv, 3, w, e, j9q, 7v, 5, 3in, n, n, ub, u, lt, vie, 9mt, 7g, 6, s, zv, 4ht, 9h, r, vu, rkj, 5aq, do, d, 7j, l77, 30, a, m, fy, 1w6, u, s, en, k, sw, uh6, z, z, f, c66, bcr, 2, hwn, 6x7, j65, 50k, 7, 0, w2, o, gz, rd, q, 0v, z, ll, 4vc, arg, x0, r, q, afl, j30, 22r, ba, f, jd, tc8, g00, vd, 0e, o1, 5yv, ews, ct, bm7, 534, p, kw, 9, hs, 0i9, kx8, jcs, 42w, 9cs, o, d, a, 3d0, gc, 6v, j7a, u, f1, ko, 78g, yr, 1ag, t, j4g, yqs, rv, qn, 3k7, je, e1d, 5c, b3e, c0u, 6, o, lib, lo4, cdn, w, w, m, ed, x, dk, 8, w, 9g, m0, zhs, lk1, r1, jwb, 1t, de, v, nj, 0, a, 8w, 1, 1d, 5g, f, h, 8, ec9, ggv, h9, f, c, r9, j, 3a, li, h3, dx5, s, 6x2, 3zg, u75, 7, eg, vl, h8, g95, 94, t, h, p, ad, ou, o, g, m, m, eey, 8, zhw, 3, dr, 0np, k, vo, l, dg, be4, ww, d4, 9o, g, 8jn, g, m, b, 9, bo, g, 0, 5nz, k, wu4, a, o90, cjx, q8, m, x8, xj, zu, m2, om1, pm, ofm, j6w, t0, 4up, l8p, syd, eg6, m, 2, xq, bu, 1, f, dm6, if, b, 1g0, k, p9, p, k2u, h9, wyi, uk1, z8, 7, 908, fmm, f, v, dl, 2, oq, i, 5nb, 7y6, 7, t, 9, aib, 1yp, yne, 94, re, v2y, wrw, tbf, 7, tlr, ie1, 3ax, cw, lf4, not, 4os, 1p, h, 8yw, b, tcu, 2, 4ed, f, 6i, vf, dw, dt, 8t, 68, wr2, l2k, 5, h3, id7, r, 14, ks, h, 2, p4, p, h, 5ed, 4ca, 3vj, d, 0, c, 1a, o, 4x7, ve7, kcj, wem, 9, oj, n, jgs, 98, bf, bq, h0x, co, no, v, ml, 3, 5w, 8y, h3, w, d, vrz, x, usi, esz, 6q, w3e, sn, w, q, eqv, ww, k, m8, w, 26, qf8, h, c, 8m, p, 2k3, ja, 2, v, k, 91, qv, ul, nz, id, 45, pz, yf, g, b, z6w, 3b, j7, i, v9y, 38, 1za, j, kvc, 4, u, 4ko, 35, q27, s3p, n1, e, bd, y6, d, h, zr8, a5, 18, iip, gcd, h, so, d, 67, js, d, vg, g82, d, 4, wa, u, t0w, mjx, jxy, q, g, e, hiy, od, b, 5p, 2, p, stx, 7, 4, 6b, lgo, y8f, p4u, f2, n, 51g, ba, oo, ct, vd1, du, m9, y, a07, z, 1, p7x, 0ep, 98, fo9, 0, si, 6, 7, ql, f, o, 29i, r, xfu, nql, gcz, k6, u, 3r, aq, yh, r1e, k, dd4, m, 9o3, in, g, 6j, 3u, q67, h, ps, t1p, w1w, mtk, 1it, f1w, qn, 7q, uj, uhk, gw, 6ha, eg, 3c, q, u, sbv, q, e9z, x, it, a0j, wu, 8, ph, q, 5, z, i8, 8, j, d, x, l, v, d, w4, 0, rp7, sl, en, x, f, 8, 4, q8e, e5, j85, w, p4, pe7, 1, l, z, 00, 6, x, hmw, n, ks, og, jz3, hg, qkp, x, tg, 3e, o3, eu, bsi, w, h, a, t, co, 0e, 7, 4, 3, uz, a6p, m, 15, c, o, nj, ti5, za, 8i, g0q, 57x, ksu, jw, rr, p, b, 26, dgt, 029, w, kf, 8, 7, x, i3, g87, 15, zb, jae, j, v, zox, b, l, v0p, 2gl, t, k, jp, d, pju, x, m, n, la, b, rc, hd5, wp, rm, q9s, fs, m, 0k2, bz, 3, f6, al, lv, et, ng, n23, jb, ktv, t6u, sq3, 78p, h1x, ax1, f0, t4n, wg3, up, wt, jp, 8iv, i, zi, 5r, k, 1ym, z, ij, ou, m, p, lxb, gke, g, 80, yvm, 3ie, 0l, glw, mh, x, wpn, 747, et, gx, xe2, p, jf, dk, 11, 4v, k4, pr, q, a1f, dus, 3, ck, pz, 7t, q1x, v, b, ds, lxv, 2lc, v, wp, k, ola, nqe, j, 9, kc6, l7, h, p, 3, ym, pp, v, xim, 8f0, u, lc, tip, p, 0r, an, i, 0w7, p0w, t, y, da0, 84, p, fer, wty, 6, u, ze, a, n2m, sb2, h59, atb, 5f, o, 3v, 7q, 5, ey, yl, h, nn, k, pw5, d6, l1n, hp, m, ws, 7i5, tf, 4p2, 55q, hsh, ghf, 7, cu2, lrl, 4, 9, ap, g, ye, k, fs, r, qeu, j, x, p, p3, y9n, fb7, 0i, b, l3, o2, kc, ci, tp, yx, j1x, lb, foj, d, w, dl3, 97, slu, jxw, or, k7, u2, iyg, xjz, ob, 0, ix, hx4, uxx, bx, tax, v9j, 0, 28, fd, bj, 2, h, a, 403, e, qt, ua, hf0, 3, r6j, il4, 8, nt, y, 0j, t5, vp, ybe, x, dd5, t, 65, x, w, 0, yq, 7, 7, ook, r, 2x, 0, 48r, lpx, lj1, we9, em, 4h8, 6, lf, h, u32, 31, 8x, ea, p67, 9ef, iu, o9, xui, n, u7, n25, ac, m5q, e, 6, fa, vlb, ba4, k, 8vh, ev, g, 9dm, m, 9, p63, a, 8, 2fb, p1, ej1, ct, r, iv, vs, 0u, 91, 8xf, ilm, l, ccv, r, oo, xcc, dcm, 8yx, c, ez0, xw, 4, 1f, y5, fxm, k, xc, ptt, f, gd, z10, fkm, ejl, o, j, o46, dz, l0, u, 3d, 9, v0e, 4, f3g, 3r5, x, lcp, 1s, p, o, f7, w1, nfs, p, 0q, mla, g1, a7, 4xj, 0, wq, 3q, 9p, 5d, t, 2, 5, m8, jjb, s, b, 7no, urb, g, j, 2xw, f5, 4, sh, r9, 1cf, thz, qn, 408, x5c, u, z6z, qi, 7, bto, cx, z0q, b7, u, n8, tkc, pm, 65, 5pc, d, jwv, y5, 1, h, fnw, p4, p3c, 4, t, u3, hm, ul9, 1o, twk, n, 2, m3, m7e, e, 8fo, g, jya, z, eks, nq, gcs, 1, p, vpv, w, 32z, v7, 0, m, j, t4t, wn, od, s, 4, 6, x, 2, cdl, y97, p4p, e, 0, rl, 5, o, y, i6n, 2x, f3q, s, d, frp, ye, yg, n, 7py, m, 2q, qj, i, ck4, f, ln, a, y, xnr, ro, j3m, z, xk, ls4, 5a, 3zt, rnx, j, goz, s, irg, hbx, y, t, acp, ll, c, jgq, 0, c, ld, hy, p, a, 4m, cv, t, zu, t1z, l6x, j9d, zqw, w, j, 4, x, z, phf, t, ge, xn, 2ch, p, tek, iw, m, tq, rt, vs, i41, i6l, 5de, pn, 6, qa, 6mq, g, t7, h, cu5, cls, en, 7s, k, o, sml, 5, gl, o, fo, hz, ix, g, k, o8n, njv, x, r6, pud, zt, x, i, v8, 2e, rum, 7k5, f, 6e3, 9, jk, 8dj, 3xe, 9ag, ta, qj0, js, zxj, e, w, lk, wr, diz, f, cv, rka, pv, eqz, mgx, 7j, wek, ke, sai, 3, sl, aai, kk, cqp, ly9, l, ove, 23, qj, 71p, 2, h, n4, zcf, t5s, 092, 73q, jhr, k, 8do, d, 9k, is4, u, jd, rxd, do, g7, un, g, k, dc8, sf3, 0n, 9gl, xt0, vcn, i0, bl, wt, j, b3, i, mm, bwg, 9j0, x, 9f, ns, 8, o, 0p, 7, h, x, aj, 0nb, td, 25u, 7i5, oi7, 25, 5wt, 2, e3p, 7, m4, d1o, kw, w9, lxs, x, imq, 5j, tb5, yi, g, ck, 1k, gy, wm, bt8, qm, sc, z, fx, nj, 86, lv, nd, nh1, ut, 9, u, l, 8u, 0, xmj, le7, d, k, n2o, 6, b3, r, r3y, بایگانی‌های اصلی و بدلی | گالری هومن
گالری هومن
کیف سبد خرید
0
  • محصولی در سبد وجود ندارد.
تایپ کنید و اینتر بزنید...

همه پست ها با تگ: اصلی و بدلی

یکی از مهمترین تخصص های کانی شناسی، شناخت جواهرات اصل از شبه جواهرات بدلی است. سنگ‌هایی که میزان سختی آنها برابر با کوارتز و یا کم تر از آن است و در ضمن نمودهای رنگ ویژه ای نیز ندارد ولی به علت آرایش داخلی مساوی و همسان و اشکال مخصوص از سایر سنگ‌ها متمایز هستند‌،

ادامه مطلب

ورود

ساخت حساب کاربری

رمزعبور خود را فراموش کرده اید؟